Visa allt om Fiket i Gränna Aktiebolag
Visa allt om Fiket i Gränna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 389 2 973 7 911 7 967 9 203 9 654 9 598 9 898 11 496 13 005
Övrig omsättning 1 895 1 400 - - - - 12 64 50 32
Rörelseresultat (EBIT) 1 145 639 82 -335 -138 222 635 -70 376 549
Resultat efter finansnetto 1 145 639 84 -334 -134 222 608 -88 387 524
Årets resultat 1 438 333 54 -98 21 272 462 2 227 298
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 1 362 1 460 1 504 1 621 1 741 1 633 1 831 2 082 2 486
Omsättningstillgångar 3 691 1 089 1 585 1 645 1 866 2 474 3 690 3 728 3 713 3 870
Tillgångar 3 740 2 451 3 045 3 149 3 487 4 215 5 324 5 559 5 795 6 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 187 749 416 362 460 940 1 868 1 856 1 854 2 428
Obeskattade reserver 0 702 549 567 803 1 027 1 224 1 273 1 383 1 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700
Kortfristiga skulder 1 552 1 000 2 080 2 220 2 224 2 248 2 232 1 731 1 858 1 888
Skulder och eget kapital 3 740 2 451 3 045 3 149 3 487 4 215 5 324 5 559 5 795 6 356
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 21 252 252 302 480 532
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 206 3 224 3 253 3 402 3 122 2 616 3 096 3 363 3 587
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 533 1 055 1 041 1 205 1 287 1 128 1 257 1 478 1 655
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 500 1 200 450 0 800
Omsättning 4 284 4 373 7 911 7 967 9 203 9 654 9 610 9 962 11 546 13 037
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 10 10 12 12 12 12 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 597 743 791 797 767 805 800 825 766 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 442 424 434 388 383 337 384 348 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 188 756 199 -219 -18 342 886 212 799 1 097
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,64% -62,42% -0,70% -13,43% -4,67% 0,58% -3,03% -13,90% -11,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,64% 26,11% 2,82% -10,61% -3,81% 5,55% 12,19% -0,83% 7,40% 9,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,97% 21,53% 1,09% -4,19% -1,45% 2,42% 6,76% -0,46% 3,73% 4,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,95% 72,55% 77,36% 76,99% 73,48% 78,11% 73,90% 69,37% 71,61% 70,87%
Rörelsekapital/omsättning 89,54% 2,99% -6,26% -7,22% -3,89% 2,34% 15,19% 20,18% 16,14% 15,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,48% 52,90% 27,72% 25,54% 30,16% 40,26% 52,03% 50,26% 49,18% 53,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,17% 77,20% 54,13% 53,56% 67,04% 82,70% 142,79% 194,28% 175,78% 188,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...