Visa allt om Lönebrink Isolering Aktiebolag
Visa allt om Lönebrink Isolering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 382 796 1 155 682 929 868 1 249 902 837 985
Övrig omsättning 38 - 7 - - - - - - 31
Rörelseresultat (EBIT) 218 -177 152 -163 263 -146 -3 119 36 -1
Resultat efter finansnetto 209 -188 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43
Årets resultat 209 -188 135 -181 246 -166 -24 95 2 -43
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 0 0 0 0 0 0 234 240 254
Omsättningstillgångar 152 95 180 167 215 205 347 254 252 304
Tillgångar 190 95 180 167 215 205 347 488 493 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -33 -241 -53 -188 -7 -253 -87 -63 -158 -161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 105 0 0 0 11 29 47 65 83
Kortfristiga skulder 158 232 234 355 222 447 405 505 586 636
Skulder och eget kapital 190 95 180 167 215 205 347 488 493 558
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 272 135 74 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 425 508 390 165 424 231 53 159 205
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 139 158 111 44 146 164 58 72 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 420 796 1 162 682 929 868 1 249 902 837 1 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 191 398 578 341 465 434 625 451 419 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 299 326 260 107 288 336 126 155 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 219 -177 152 -163 263 -146 -3 125 49 15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,01% -31,08% 69,35% -26,59% 7,03% -30,50% 38,47% 7,77% -15,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 114,74% -186,32% 84,44% -97,60% 122,79% -69,76% -0,58% 24,80% 7,51% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,07% -22,24% 13,16% -23,90% 28,42% -16,47% -0,16% 13,41% 4,42% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,37% 79,52% 81,99% 74,05% 73,84% 82,95% 83,59% 73,39% 78,73% 82,84%
Rörelsekapital/omsättning -1,57% -17,21% -4,68% -27,57% -0,75% -27,88% -4,64% -27,83% -39,90% -33,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -17,37% -253,68% -29,44% -112,57% -3,26% -123,41% -25,07% -12,91% -32,05% -28,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,44% 31,47% 64,53% 36,90% 66,67% 20,81% 56,79% 25,74% 16,21% 28,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...