Visa allt om Webb Kooper AB
Visa allt om Webb Kooper AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 726 3 382 4 714 4 673 5 317 4 517 3 221 2 906 2 568 2 238
Övrig omsättning 5 301 5 200 769 2 389 2 000 160 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 197 342 115 -1 104 86 136 43 143 193 157
Resultat efter finansnetto 2 226 242 25 -135 -27 73 12 95 160 86
Årets resultat 2 226 242 25 -135 -31 37 3 61 103 45
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 957 3 587 1 307 885 518 531 584 46 56 38
Omsättningstillgångar 886 3 044 2 610 3 198 3 541 1 231 699 1 258 1 456 1 178
Tillgångar 5 843 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 630 404 281 256 391 422 385 382 321 317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 230 210 276 382 115 58 78 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 984 6 018 3 359 3 445 3 554 1 282 820 923 1 191 898
Skulder och eget kapital 5 843 6 631 3 917 4 083 4 059 1 762 1 283 1 304 1 511 1 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 439 635 453 189 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 649 1 870 2 408 3 071 3 368 1 705 1 048 844 623 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 858 590 771 877 860 676 526 418 260 252
Utdelning till aktieägare 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 027 3 387 4 914 5 442 7 706 6 517 3 381 2 906 2 568 2 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 10 11 7 6 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 621 564 589 467 483 645 537 581 642 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 589 411 398 386 388 392 324 348 282 198
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 767 342 188 -1 039 149 199 69 166 213 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -28,26% 0,88% -12,11% 17,71% 40,24% 10,84% 13,16% 14,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,62% 5,16% 2,94% -0,37% 2,12% 7,72% 3,35% 10,97% 12,97% 12,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,13% 10,11% 2,44% -0,32% 1,62% 3,01% 1,33% 4,92% 7,63% 7,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 62,82% 54,48% 92,30% 93,57% 82,20% 93,03%
Rörelsekapital/omsättning -29,47% -87,94% -15,89% -5,29% -0,24% -1,13% -3,76% 11,53% 10,32% 12,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,01% 6,09% 7,17% 6,27% 9,63% 23,95% 30,01% 29,29% 21,24% 26,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,66% 50,58% 77,70% 92,83% 99,63% 96,02% 85,24% 136,29% 122,25% 128,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...