Visa allt om Netcompetence Sweden AB
Visa allt om Netcompetence Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 958 22 789 21 313 15 815 12 130 10 399 8 841 7 731 7 621 6 835
Övrig omsättning - 328 34 132 - - - - 71 217
Rörelseresultat (EBIT) 5 729 2 825 3 958 1 823 522 727 783 692 338 -1 376
Resultat efter finansnetto 5 727 3 085 3 966 1 871 537 738 751 704 224 -862
Årets resultat 6 060 2 471 2 279 1 071 270 344 385 625 224 -838
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 33 59 31 54 2 178 1 917 137 119 131
Omsättningstillgångar 21 647 17 718 14 339 10 840 6 485 5 576 4 616 4 319 3 663 4 008
Tillgångar 21 669 17 751 14 398 10 871 6 539 7 754 6 533 4 455 3 781 4 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 308 5 248 2 777 1 498 427 2 107 1 762 1 377 752 529
Obeskattade reserver 0 2 068 2 112 1 097 617 468 248 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Kortfristiga skulder 12 361 10 435 9 509 8 276 5 495 5 179 4 522 3 034 3 030 3 483
Skulder och eget kapital 21 669 17 751 14 398 10 871 6 539 7 754 6 533 4 455 3 781 4 139
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 838 714 2 464 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 222 6 462 5 897 5 358 4 595 2 989 2 384 601 3 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 147 2 517 2 215 2 018 1 630 1 411 1 115 1 097 1 394
Utdelning till aktieägare 9 188 2 000 0 1 000 1 950 0 0 0 0 0
Omsättning 26 958 23 117 21 347 15 947 12 130 10 399 8 841 7 731 7 692 7 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 13 13 11 13 13 10 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 1 753 1 639 1 438 933 800 884 859 847 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 822 901 716 761 585 494 548 493 488 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 740 2 851 3 984 1 846 547 755 802 711 360 -1 356
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,29% 6,93% 34,76% 30,38% 16,65% 17,62% 14,36% 1,44% 11,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,47% 17,48% 27,57% 17,23% 8,81% 11,65% 12,18% 15,85% 9,49% -20,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,28% 13,62% 18,63% 11,84% 4,75% 8,68% 9,00% 9,13% 4,71% -12,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,45% 31,96% 22,66% 16,21% 8,16% 3,82% 1,06% 16,62% 8,31% 7,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,96% 38,65% 30,73% 21,65% 13,48% 31,62% 29,77% 31,64% 19,89% 12,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,12% 169,79% 150,79% 130,98% 118,02% 107,67% 102,08% 138,10% 111,42% 104,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...