Visa allt om Jowill AB
Visa allt om Jowill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 417 9 408 6 877 6 860 8 020 6 318 5 824 5 253 3 712 3 121
Övrig omsättning 241 207 63 7 1 1 - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 777 195 504 602 358 213 400 312 -103 105
Resultat efter finansnetto 643 147 441 611 347 195 395 298 -81 114
Årets resultat 423 114 251 350 179 104 213 161 -22 60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 954 5 765 4 972 3 891 3 698 4 882 3 247 2 895 2 152 1 960
Tillgångar 6 954 5 765 4 972 3 891 3 698 4 882 3 247 2 895 2 152 1 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 331 2 409 2 295 2 044 1 694 1 515 1 411 1 198 1 036 1 059
Obeskattade reserver 675 583 593 478 321 227 177 75 0 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 412 590 899 426 0 514 215 363 136 0
Kortfristiga skulder 2 535 2 183 1 185 942 1 683 2 625 1 444 1 259 979 842
Skulder och eget kapital 6 954 5 765 4 972 3 891 3 698 4 882 3 247 2 895 2 152 1 960
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 300 0 - - - 248 147 60 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 697 324 670 739 568 169 149 185 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 310 486 210 227 175 129 92 79 60
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 658 9 615 6 940 6 867 8 021 6 319 5 824 5 253 3 719 3 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 2 3 3 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 354 2 352 2 292 3 430 2 673 2 106 2 912 2 627 3 712 3 121
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 348 370 469 350 289 366 230 354 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 780 195 504 602 358 213 400 312 -103 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,61% 36,80% 0,25% -14,46% 26,94% 8,48% 10,87% 41,51% 18,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,40% 3,71% 10,82% 16,32% 10,79% 4,81% 12,69% 11,19% -3,44% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,91% 2,27% 7,82% 9,26% 4,98% 3,72% 7,07% 6,17% -1,99% 3,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,50% 16,53% 23,99% 31,50% 26,18% 27,56% 31,51% 30,08% 22,14% 28,71%
Rörelsekapital/omsättning 32,94% 38,07% 55,07% 42,99% 25,12% 35,72% 30,96% 31,14% 31,60% 35,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,09% 49,67% 55,46% 62,11% 52,21% 34,46% 47,47% 43,29% 48,14% 56,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,56% 124,64% 200,42% 186,41% 114,38% 77,79% 105,68% 98,17% 100,20% 173,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...