Visa allt om Cybernetics Business Solutions Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 24 332 33 647 33 625 35 279 28 083 29 515 17 028 31 477 38 810 40 183
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 929 5 738 4 522 4 148 1 666 2 322 -576 2 792 4 057 2 376
Resultat efter finansnetto 378 5 736 4 534 4 181 1 714 2 382 -521 2 811 4 099 2 289
Årets resultat -41 5 395 3 518 4 038 951 1 379 -38 1 531 2 291 1 613
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 154 117 154 189 320 496 402 291 421
Omsättningstillgångar 2 863 15 413 15 740 14 058 14 301 12 253 9 641 11 927 13 314 13 186
Tillgångar 2 963 15 567 15 857 14 212 14 490 12 573 10 137 12 329 13 605 13 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 5 651 3 806 4 288 1 300 1 699 320 1 817 2 536 595
Obeskattade reserver 0 0 1 220 1 220 2 248 1 789 1 186 1 650 941 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 753 9 916 10 831 8 704 10 942 9 085 8 631 8 862 10 128 13 012
Skulder och eget kapital 2 963 15 567 15 857 14 212 14 490 12 573 10 137 12 329 13 605 13 607
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 721 743
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 891 - - - 12 321 12 706 8 606 13 849 16 719 19 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 253 - - - 5 137 5 373 3 819 6 083 7 091 7 755
Utdelning till aktieägare 109 0 3 550 4 000 1 050 1 350 0 1 500 2 250 0
Omsättning 24 332 33 647 33 625 35 279 28 083 29 515 17 028 31 477 38 810 40 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 29 30 27 22 24 27 27 33 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 1 160 1 121 1 307 1 277 1 230 631 1 166 1 176 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 660 705 727 835 825 776 469 779 773 721
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 976 5 803 4 618 4 276 1 797 2 498 -451 3 001 4 208 2 624
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,68% 0,07% -4,69% 25,62% -4,85% 73,33% - -18,89% -3,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,93% 36,86% 28,59% 29,42% 11,83% 18,95% -5,14% 22,80% 30,13% 17,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,57% 17,05% 13,48% 11,85% 6,10% 8,07% -3,06% 8,93% 10,56% 5,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,48% 93,00% 91,73% 87,58% 86,92% 87,44% 91,81% 93,67% 93,00% 93,09%
Rörelsekapital/omsättning 0,45% 16,34% 14,60% 15,18% 11,96% 10,73% 5,93% 9,74% 8,21% 0,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,09% 36,30% 30,00% 36,87% 21,07% 24,61% 12,28% 24,60% 23,74% 4,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,00% 155,44% 145,32% 161,51% 130,70% 134,87% 111,70% 134,59% 131,46% 101,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...