Visa allt om Golfalternativet i Bro AB
Visa allt om Golfalternativet i Bro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 320 3 650 3 690 3 765 3 736 3 413 3 326 3 630 3 606 4 047
Övrig omsättning 80 59 98 283 184 16 7 107 - 7
Rörelseresultat (EBIT) -11 -83 20 277 116 57 -139 -87 -198 -199
Resultat efter finansnetto -13 -86 14 276 124 63 -142 -97 -195 -188
Årets resultat -13 -42 -2 233 124 63 -144 -97 -196 53
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 542 597 842 813 789 830 880 1 054 1 316 1 698
Omsättningstillgångar 792 820 922 1 057 795 586 472 675 302 368
Tillgångar 1 334 1 417 1 764 1 870 1 584 1 416 1 352 1 729 1 618 2 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 139 1 152 1 231 1 233 1 000 876 813 957 1 055 1 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 114 0 0 0 0 0 116 179
Kortfristiga skulder 195 266 419 637 584 539 538 772 448 637
Skulder och eget kapital 1 334 1 417 1 764 1 870 1 584 1 416 1 352 1 729 1 618 2 066
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 576 552 294 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 205 1 195 1 161 961 487 652 582 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 377 379 359 302 331 345 302 443
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 400 3 709 3 788 4 048 3 920 3 429 3 333 3 737 3 606 4 054
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 0 4 4 4 4 4 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 080 - 923 941 934 853 832 726 902 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 - 400 402 391 323 352 318 303 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 89 129 167 371 220 221 35 203 196 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,36% -1,08% -1,99% 0,78% 9,46% 2,62% -8,37% 0,67% -10,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,75% -5,79% 1,19% 14,92% 7,89% 4,52% -10,21% -4,92% -11,43% -8,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,23% -2,25% 0,57% 7,41% 3,35% 1,88% -4,15% -2,34% -5,13% -4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,26% 92,25% 90,41% 87,81% 88,30% 89,51% 88,79% 89,28% 85,77% 89,15%
Rörelsekapital/omsättning 13,82% 15,18% 13,63% 11,16% 5,65% 1,38% -1,98% -2,67% -4,05% -6,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,38% 81,30% 69,78% 65,94% 63,13% 61,86% 60,13% 55,35% 65,20% 60,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 404,62% 307,14% 219,33% 165,46% 135,62% 108,16% 87,17% 87,05% 66,74% 57,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...