Visa allt om BBC Ögonhälsan Aktiebolag
Visa allt om BBC Ögonhälsan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Nettoomsättning 1 563 1 903 1 879 2 832 5 570 6 082 6 052 6 091 5 738 5 171
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 964 705 437 1 476 1 706 1 703 1 433 1 408 - 829
Resultat efter finansnetto 967 764 453 1 580 1 780 1 740 1 440 1 500 - 870
Årets resultat 566 749 343 1 228 983 986 1 009 998 - 890
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 850 713 475 589 789 539 0 705 711
Omsättningstillgångar 6 531 5 488 5 110 5 978 4 675 3 510 3 388 3 225 2 192 2 453
Tillgångar 7 131 6 338 5 824 6 454 5 264 4 298 3 926 3 225 2 897 3 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 049 1 483 733 1 591 1 363 1 379 1 393 1 284 1 085 1 017
Obeskattade reserver 1 080 840 1 040 1 040 1 040 600 200 132 168 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 003 4 015 4 050 3 823 2 861 2 319 2 333 1 809 1 644 1 978
Skulder och eget kapital 7 131 6 338 5 824 6 454 5 264 4 298 3 926 3 225 2 897 3 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 840 - 0 0 550 600 600 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 720 0 770 708 672 141 132 132 134
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 415 505 490 476 468 444 476 460 222
Utdelning till aktieägare 800 1 000 0 1 200 1 000 1 000 0 900 800 800
Omsättning 1 563 1 903 1 879 2 832 5 570 6 082 6 052 6 091 5 738 5 171
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 952 940 1 416 2 785 3 041 3 026 3 046 2 869 2 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 275 569 675 633 594 580 587 608 597 606
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 964 705 437 1 476 1 706 1 703 1 433 1 411 - 836
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,87% 1,28% -33,65% -49,16% -8,42% 0,50% -0,64% 6,15% 10,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,55% 12,07% 8,05% 24,48% 33,83% 40,48% 36,68% 46,51% - 27,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 61,80% 40,20% 24,96% 55,79% 31,97% 28,61% 23,79% 24,63% - 16,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 97,76% 77,40% 56,41% 76,09% 32,57% 19,58% 17,43% 23,25% 9,55% 9,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,52% 33,74% 26,51% 37,22% 40,45% 42,37% 39,24% 42,83% 41,63% 35,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,54% 136,69% 126,17% 156,37% 163,40% 151,36% 145,22% 178,28% 133,33% 124,01%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...