Visa allt om Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 74 14 844 11 161 11 194 8 400 10 672 11 143 10 908 10 591 10 032
Övrig omsättning 2 465 288 175 193 193 193 193 0 10 0
Rörelseresultat (EBIT) -566 2 436 125 547 -1 436 -322 -322 -225 61 -86
Resultat efter finansnetto -588 2 384 71 477 -1 505 -390 -398 -290 -4 -140
Årets resultat -364 2 016 71 477 -1 505 -390 -398 44 7 7
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 554 1 165 942 1 012 1 175 1 279 1 327 1 522 1 469 1 564
Omsättningstillgångar 2 004 2 251 330 170 235 107 140 175 233 102
Tillgångar 4 558 3 416 1 272 1 182 1 411 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 1 403 -613 -684 -1 161 136 76 474 430 423
Obeskattade reserver 0 224 0 0 0 0 0 0 350 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 300 300 306 586 0 0 694 532 479
Kortfristiga skulder 3 219 1 489 1 585 1 560 1 985 1 250 1 392 529 390 400
Skulder och eget kapital 4 558 3 416 1 272 1 182 1 411 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - 704 768 735 740 860
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 821 781 784 695 746
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 539 15 132 11 336 11 387 8 593 10 865 11 336 10 908 10 601 10 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 74 7 422 5 581 5 597 2 800 3 557 3 714 3 636 3 530 3 344
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 234 659 782 775 506 696 727 619 613 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -254 2 705 303 738 -1 225 -123 -112 -18 232 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,50% 33,00% -0,29% 33,26% -21,29% -4,23% 2,15% 2,99% 5,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,42% 71,31% 9,83% 46,28% -101,70% -23,23% -21,93% -13,26% 3,58% -5,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -764,86% 16,41% 1,12% 4,89% -17,08% -3,02% -2,89% -2,06% 0,58% -0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 58,96% 55,11% 55,39% 43,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 641,89% 5,13% -11,24% -12,42% -20,83% -10,71% -11,24% -3,25% -1,48% -2,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,80% 46,19% -48,19% -57,87% -82,28% 9,81% 5,18% 27,93% 40,42% 41,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,26% 151,18% 20,82% 10,90% 11,84% 8,56% 10,06% 33,08% 59,74% 25,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!