Visa allt om Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin Aktiebolag
Visa allt om Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 11 194 8 400 10 672 11 143 10 908 10 591 10 032 10 393 8 577 8 391
Övrig omsättning 193 193 193 193 - 10 - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 547 -1 436 -322 -322 -225 61 -86 678 474 -198
Resultat efter finansnetto 477 -1 505 -390 -398 -290 -4 -140 626 406 -311
Årets resultat 477 -1 505 -390 -398 44 7 7 101 382 -311
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 012 1 175 1 279 1 327 1 522 1 469 1 564 1 237 1 107 1 209
Omsättningstillgångar 170 235 107 140 175 233 102 670 238 50
Tillgångar 1 182 1 411 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665 1 907 1 345 1 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -684 -1 161 136 76 474 430 423 416 416 34
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 350 364 514 24 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 306 586 0 0 694 532 479 512 662 828
Kortfristiga skulder 1 560 1 985 1 250 1 392 529 390 400 466 243 397
Skulder och eget kapital 1 182 1 411 1 386 1 468 1 697 1 702 1 665 1 907 1 345 1 259
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 480 480 520
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 704 768 735 740 860 216 6 3
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 821 781 784 695 746 734 227 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 387 8 593 10 865 11 336 10 908 10 601 10 032 10 393 8 577 8 394
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 597 2 800 3 557 3 714 3 636 3 530 3 344 5 197 4 289 4 196
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 775 506 696 727 619 613 637 663 396 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 738 -1 225 -123 -112 -18 232 75 798 610 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,26% -21,29% -4,23% 2,15% 2,99% 5,57% -3,47% 21,17% 2,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,28% -101,70% -23,23% -21,93% -13,26% 3,58% -5,17% 35,55% 35,24% -15,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% -17,08% -3,02% -2,89% -2,06% 0,58% -0,86% 6,52% 5,53% -2,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,39% 43,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,42% -20,83% -10,71% -11,24% -3,25% -1,48% -2,97% 1,96% -0,06% -4,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -57,87% -82,28% 9,81% 5,18% 27,93% 40,42% 41,52% 41,68% 32,24% 2,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,90% 11,84% 8,56% 10,06% 33,08% 59,74% 25,50% 143,78% 93,00% 8,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...