Visa allt om Skyltteknologi Gbg AB
Visa allt om Skyltteknologi Gbg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 880 2 700 2 750 3 100 2 436 2 250 2 400 3 600 19 096 10 188
Övrig omsättning - 180 - - - 48 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 276 -364 6 -154 -378 -264 416 1 972 447
Resultat efter finansnetto -79 249 -397 -31 -215 -435 -319 267 1 683 344
Årets resultat -899 -226 3 -28 188 -86 173 -573 786 246
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 348 444 263 205 242 127 138 153 408 392
Omsättningstillgångar 1 157 1 584 1 313 1 269 1 333 1 323 1 389 1 685 4 800 3 654
Tillgångar 1 505 2 028 1 576 1 474 1 575 1 451 1 528 1 838 5 209 4 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 593 819 816 845 657 320 570 1 020 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 423 0 423 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 204 60 12 61 0 0 0 0 90
Kortfristiga skulder 1 355 1 231 697 646 670 794 785 1 268 3 766 3 520
Skulder och eget kapital 1 505 2 028 1 576 1 474 1 575 1 451 1 528 1 838 5 209 4 047
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 428 460 99 227 349 398 332 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 148 898 711 676 539 514 587 474 631 489
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 47 317 414 357 200 241 301 290 314 237
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 300 203
Omsättning 880 2 880 2 750 3 100 2 436 2 298 2 404 3 600 19 096 10 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 293 900 917 1 033 812 750 600 1 200 6 365 3 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 77 438 560 601 324 403 355 398 512 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 325 -320 43 -118 -367 -217 570 2 056 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,41% -1,82% -11,29% 27,26% 8,27% -6,25% -33,33% -81,15% 87,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,19% 13,61% -23,10% 0,41% -9,78% -26,05% -17,21% 17,14% 37,86% 11,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,45% 10,22% -13,24% 0,19% -6,32% -16,80% -10,96% 8,75% 10,33% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,32% 73,48% 82,87% 90,06% 95,57% 93,07% 97,04% 98,56% 24,95% 26,50%
Rörelsekapital/omsättning -22,50% 13,07% 22,40% 20,10% 27,22% 23,51% 25,17% 11,58% 5,41% 1,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,93% 29,24% 51,97% 55,36% 53,65% 45,28% 41,34% 31,01% 25,43% 10,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,24% 105,61% 188,38% 196,44% 198,96% 166,62% 174,52% 131,39% 126,95% 103,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...