Visa allt om Rickards Gatukök Aktiebolag
Visa allt om Rickards Gatukök Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 368 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 712 1 903 2 103 2 089
Övrig omsättning - - - - - - 5 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 39 59 45 0 -72 -2 16 72 76
Resultat efter finansnetto 36 24 43 26 -20 -87 -13 1 60 64
Årets resultat 25 24 43 26 -20 -87 -13 0 42 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 293 307 308 324 344 365 372 363 308
Omsättningstillgångar 109 110 122 103 109 129 119 114 190 124
Tillgångar 388 403 429 411 433 474 484 486 554 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 123 99 56 30 50 137 175 175 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 134 162 205 200 234 170 142 158 105
Kortfristiga skulder 115 146 168 151 204 190 176 169 221 193
Skulder och eget kapital 388 403 429 411 433 474 484 486 554 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 315 317 270 291 341 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 402 390 408 396 156 169 194 226 263 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 95 137 165 139 196 219 191 246 246 199
Utdelning till aktieägare 40 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 1 368 1 439 1 508 1 450 1 594 1 647 1 717 1 929 2 103 2 089
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 720 754 725 797 824 856 952 1 052 1 045
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 256 268 295 272 341 360 334 388 431 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 53 73 61 20 -52 18 34 88 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,93% -4,58% 4,00% -9,03% -3,22% -3,80% -10,04% -9,51% 0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,37% 9,68% 13,75% 10,95% 0,00% -15,19% -0,21% 3,29% 13,00% 17,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,51% 2,71% 3,91% 3,10% 0,00% -4,37% -0,06% 0,84% 3,42% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,57% 62,96% 63,59% 62,76% 64,87% 61,20% 60,16% 59,96% 59,49% 61,42%
Rörelsekapital/omsättning -0,44% -2,50% -3,05% -3,31% -5,96% -3,70% -3,33% -2,89% -1,47% -3,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,14% 30,52% 23,08% 13,63% 6,93% 10,55% 28,31% 36,01% 31,59% 31,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,30% 36,99% 39,88% 32,45% 28,43% 41,58% 38,64% 36,69% 63,80% 38,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...