Visa allt om Richard Baron Produktion Aktiebolag
Visa allt om Richard Baron Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 972 1 021 1 022 1 313 912 1 493 1 281 1 162 1 354 2 170
Övrig omsättning - - 78 1 - - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 402 -4 431 25 241 200 171 -1 209 115
Resultat efter finansnetto 403 -4 432 25 242 200 171 -1 215 118
Årets resultat 315 -4 336 19 179 147 126 -1 155 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 147 56 49 152 188 299 245 319 321
Omsättningstillgångar 920 988 766 804 629 1 106 709 658 915 1 170
Tillgångar 1 032 1 135 822 853 781 1 294 1 008 903 1 233 1 492
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 196 529 193 355 315 303 177 328 243
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 940 292 660 427 979 705 726 905 1 249
Skulder och eget kapital 1 032 1 135 822 853 781 1 294 1 008 903 1 233 1 492
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 250 250 300 206 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 367 0 400 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 190 75 201 25 163 168 182 155 237
Utdelning till aktieägare 315 0 330 0 180 140 135 0 150 70
Omsättning 972 1 021 1 100 1 314 912 1 493 1 281 1 162 1 354 2 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 021 - 1 313 - 1 493 1 281 1 162 1 354 2 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 608 - 631 - 453 461 522 403 720
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 437 31 466 69 350 311 311 185 379 208
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,80% -0,10% -22,16% 43,97% -38,91% 16,55% 10,24% -14,18% -37,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,95% -0,35% 52,43% 2,93% 30,99% 15,46% 16,96% -0,11% 17,44% 7,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,36% -0,39% 42,17% 1,90% 26,54% 13,40% 13,35% -0,09% 15,88% 5,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,24% 97,36% 84,93% 86,82% 82,35% 100,00% 89,38% 100,00% 86,34% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,95% 4,70% 46,38% 10,97% 22,15% 8,51% 0,31% -5,85% 0,74% -3,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,42% 17,27% 64,36% 22,63% 45,45% 24,34% 30,06% 19,60% 26,60% 16,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,25% 105,11% 262,33% 121,82% 147,31% 112,97% 100,57% 90,63% 101,10% 93,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...