Visa allt om Eneas Energy AB
Visa allt om Eneas Energy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 38 402 25 330 65 418 57 564 78 760 90 392 118 974 75 343 51 391 15 618
Övrig omsättning 1 420 823 865 - 57 407 863 - 63 -
Rörelseresultat (EBIT) 611 -320 1 130 -3 413 17 195 7 434 9 566 16 627 5 646 5 722
Resultat efter finansnetto 709 -4 099 3 902 846 16 180 6 625 10 019 14 526 5 747 5 758
Årets resultat 1 082 -3 337 809 -3 147 12 279 3 798 6 851 9 574 4 194 4 587
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 821 53 147 61 839 60 029 5 098 2 869 1 711 959 554
Omsättningstillgångar 31 449 30 593 95 377 25 572 30 182 73 357 77 281 58 353 35 448 10 688
Tillgångar 32 270 30 646 95 524 87 411 90 211 78 455 80 151 60 064 36 407 11 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 034 11 952 15 289 14 481 18 386 18 485 15 018 10 240 6 048 4 616
Obeskattade reserver 2 968 4 514 6 236 6 607 6 667 7 199 5 775 5 106 3 635 3 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 260 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 191 8 625 7 964 7 459 8 711 1 548 0
Kortfristiga skulder 16 269 14 181 73 999 57 873 56 034 44 806 51 898 36 007 25 177 2 875
Skulder och eget kapital 32 270 30 646 95 524 87 411 90 211 78 455 80 151 60 064 36 407 11 242
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 607 1 556 1 545 1 435 1 278
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 112 0
Löner till övriga anställda - 0 5 637 6 521 7 476 8 397 8 346 6 863 4 691 1 194
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 3 334 3 406 4 586 5 253 5 282 4 360 3 389 1 228
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 822 26 153 66 283 57 564 78 817 90 799 119 837 75 343 51 454 15 618
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 11 12 15 15 20 16 13 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 5 947 4 797 5 251 6 026 5 949 4 709 3 953 3 124
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 816 843 826 1 133 793 898 761 744
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 661 -263 1 741 -1 886 19 060 10 156 10 141 16 994 5 853 5 886
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,61% -61,28% 13,64% -26,91% -12,87% -24,02% 57,91% 46,61% 229,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,26% -12,64% 4,65% 1,67% 19,23% 9,62% 13,21% 27,85% 16,06% 51,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,90% -15,29% 6,78% 2,54% 22,02% 8,35% 8,90% 22,20% 11,38% 37,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,25% 14,20% 28,38% 35,57% 71,59% 62,16% 42,81% 71,46% 62,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,53% 64,79% 32,68% -56,11% -32,82% 31,59% 21,33% 29,66% 19,99% 50,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,56% 50,49% 21,10% 22,46% 25,83% 30,32% 24,05% 23,31% 23,80% 65,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,31% 215,73% 128,89% 31,22% 31,17% 35,99% 73,90% 49,51% 80,61% 251,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...