Visa allt om RMA Service AB
Visa allt om RMA Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-11 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 146 5 252 5 853 6 493 8 287 9 509 8 840 8 309 8 483 9 472
Övrig omsättning 3 40 15 2 2 45 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -365 6 -70 217 109 382 367 512 294 464
Resultat efter finansnetto -387 -20 -78 193 60 272 288 373 154 299
Årets resultat -387 -20 -34 114 60 272 288 373 154 299
Balansräkningar (tkr)
2016-11 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 2 4 6 8 10 54 29 24 34
Omsättningstillgångar 2 126 2 182 2 071 2 211 2 459 2 972 2 560 2 551 2 764 2 755
Tillgångar 2 143 2 184 2 075 2 217 2 467 2 982 2 614 2 581 2 788 2 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 1 201 1 221 1 255 1 141 1 082 809 521 148 -6
Obeskattade reserver 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 280 35 178 180 300 420 634 989 899 1 013
Kortfristiga skulder 1 049 947 676 739 1 026 1 481 1 171 1 070 1 741 1 781
Skulder och eget kapital 2 143 2 184 2 075 2 217 2 467 2 982 2 614 2 581 2 788 2 788
Löner & utdelning (tkr)
2016-11
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 348 352 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 769 795 735 463 724 937 723 994 971 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 172 192 151 237 347 300 320 299 345
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 149 5 292 5 868 6 495 8 289 9 554 8 840 8 309 8 483 9 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 4 3 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 073 2 626 2 927 3 247 2 762 2 377 2 947 1 662 1 697 1 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 466 376 391 402 361 332 407 221 222 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -361 8 -68 219 111 390 382 521 303 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,02% -10,27% -9,86% -21,65% -12,85% 7,57% 6,39% -2,05% -10,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,75% 0,82% -2,07% 10,65% 5,19% 13,45% 14,46% 20,46% 11,55% 17,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,84% 0,34% -0,73% 3,63% 1,54% 4,22% 4,28% 6,35% 3,80% 5,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,93% 32,43% 31,20% 30,36% 28,21% 31,92% 32,84% 34,56% 31,39% 30,38%
Rörelsekapital/omsättning 17,52% 23,51% 23,83% 22,67% 17,29% 15,68% 15,71% 17,82% 12,06% 10,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,98% 54,99% 58,84% 58,07% 46,25% 36,28% 30,95% 20,19% 5,31% -0,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,16% 26,82% 46,75% 103,25% 102,53% 52,73% 51,84% 51,12% 33,54% 41,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...