Visa allt om M3 Nordic AB
Visa allt om M3 Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 322 6 469 6 416 2 657 1 816 3 872 4 681 3 471 4 940 4 436
Övrig omsättning 252 278 301 255 471 206 155 277 401 164
Rörelseresultat (EBIT) 137 285 256 63 -8 237 187 195 161 43
Resultat efter finansnetto 129 273 223 17 -85 127 108 68 86 -2
Årets resultat 100 157 185 17 -85 89 78 48 59 15
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 26 26 26 26 26 26 26 42 42
Omsättningstillgångar 1 798 1 984 1 525 1 656 1 659 2 146 2 746 1 967 1 697 1 564
Tillgångar 1 824 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 844 745 588 403 387 471 383 304 256 257
Obeskattade reserver 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 803 985 587 773 872 1 305 1 482 1 094 785 813
Kortfristiga skulder 107 211 377 506 427 395 907 594 698 535
Skulder och eget kapital 1 824 2 010 1 551 1 681 1 685 2 172 2 772 1 993 1 739 1 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 100 150 160 50 160 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 326 322 242 50 50 80 0 155 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 78 57 25 47 63 75 16 102 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Omsättning 6 574 6 747 6 717 2 912 2 287 4 078 4 836 3 748 5 341 4 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 161 3 235 3 208 1 329 908 1 936 2 341 1 736 2 470 2 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 307 225 202 145 197 246 263 154 331 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 285 256 63 -8 237 187 211 161 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,27% 0,83% 141,48% 46,31% -53,10% -17,28% 34,86% -29,74% 11,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,51% 14,18% 16,51% 3,81% -0,47% 10,96% 6,96% 10,04% 9,37% 2,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,17% 4,41% 3,99% 2,41% -0,44% 6,15% 4,12% 5,76% 3,30% 1,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,81% 16,97% 19,69% 30,60% 34,14% 37,71% 30,14% 31,92% 31,76% 34,56%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 27,41% 17,89% 43,28% 67,84% 45,22% 39,29% 39,56% 20,22% 23,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,27% 39,78% 37,91% 23,97% 22,97% 21,69% 13,82% 15,25% 14,72% 16,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 567,29% 814,69% 323,61% 265,22% 290,63% 402,53% 264,61% 223,40% 149,00% 181,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...