Visa allt om Postronic AB
Visa allt om Postronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 31 207 25 766 26 054 21 377 15 385 28 535 25 513 17 331 26 755 24 807
Övrig omsättning 1 124 219 281 162 170 - - 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 451 2 668 3 017 714 504 3 327 3 088 1 405 4 500 3 946
Resultat efter finansnetto 3 684 3 414 3 549 1 438 880 3 557 3 208 1 693 4 562 3 947
Årets resultat 2 648 2 237 2 698 1 274 628 2 042 1 873 947 2 430 2 114
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 243 3 747 2 217 2 535 2 809 1 723 1 239 1 395 1 924 42
Omsättningstillgångar 10 299 9 065 12 423 8 777 9 787 12 550 13 640 9 568 9 302 7 930
Tillgångar 14 542 12 812 14 639 11 312 12 596 14 272 14 879 10 964 11 226 7 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 603 5 655 6 418 4 920 5 646 6 319 5 250 4 877 5 130 3 500
Obeskattade reserver 5 361 5 095 4 577 4 528 4 875 4 879 4 155 3 544 3 201 2 042
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 579 2 062 3 645 1 864 2 075 3 075 5 474 2 543 2 896 2 430
Skulder och eget kapital 14 542 12 812 14 639 11 312 12 596 14 272 14 879 10 964 11 226 7 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 616 573 693 816 552 524 532 868 928 536
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 873 1 631 1 973 2 194 1 444 1 616 1 540 1 440 1 162 1 362
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 416 992 973 1 297 708 848 959 895 884 609
Utdelning till aktieägare 2 000 1 700 3 000 0 1 000 0 973 1 500 1 200 800
Omsättning 31 208 25 890 26 273 21 658 15 547 28 705 25 513 17 331 26 791 24 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 241 5 153 5 211 4 275 3 077 4 756 4 252 3 466 4 459 4 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 665 781 895 638 612 561 651 515 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 487 2 704 3 055 753 539 3 354 3 112 1 431 4 523 3 962
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,12% -1,11% 21,88% 38,95% -46,08% 11,84% 47,21% -35,22% 7,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,01% 26,67% 24,25% 12,77% 7,16% 26,10% 21,62% 15,61% 41,08% 49,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 13,26% 13,63% 6,76% 5,86% 13,05% 12,61% 9,88% 17,24% 15,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,23% 22,51% 31,25% 30,60% 45,93% 27,79% 30,67% 29,67% 35,31% 28,90%
Rörelsekapital/omsättning 24,74% 27,18% 33,69% 32,34% 50,13% 33,20% 32,01% 40,53% 23,94% 22,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,16% 75,16% 68,23% 72,99% 73,35% 69,47% 55,87% 67,76% 66,23% 62,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,32% 295,44% 272,76% 314,97% 345,49% 315,41% 206,27% 279,36% 255,04% 213,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...