Visa allt om Fastighetsmäklare Hedvall & Moselius AB
Visa allt om Fastighetsmäklare Hedvall & Moselius AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 564 1 785 1 568 1 884 154 611 10 995 15 240 14 406 14 597
Övrig omsättning - - - - - - 130 42 30 -
Rörelseresultat (EBIT) 166 371 99 -316 -88 496 2 006 953 289 1 644
Resultat efter finansnetto 243 391 155 -208 53 539 5 104 954 453 1 788
Årets resultat 183 449 97 -446 33 374 4 789 3 466 240 914
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 840 1 046 1 005 730 691 747 980 1 113 936
Omsättningstillgångar 1 557 1 858 2 093 2 492 2 457 4 883 7 986 9 046 14 523 8 903
Tillgångar 2 397 2 698 3 139 3 497 3 187 5 574 8 733 10 027 15 636 9 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 246 1 062 614 517 235 552 4 978 5 889 3 397 3 157
Obeskattade reserver 0 0 189 154 11 0 0 0 3 784 3 809
Avsättningar (tkr) 840 840 840 840 0 0 0 840 840 640
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kortfristiga skulder 312 795 1 496 1 986 2 941 5 022 3 755 3 296 7 615 2 233
Skulder och eget kapital 2 397 2 698 3 139 3 497 3 187 5 574 8 733 10 027 15 636 9 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 1 024 1 021 961 932
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 900 878 856 131 5 519 3 127 4 238 3 421 2 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 398 416 422 81 540 1 478 2 261 1 973 1 847
Utdelning till aktieägare 840 0 0 0 112 350 4 800 5 700 700 0
Omsättning 1 564 1 785 1 568 1 884 154 611 11 125 15 282 14 436 14 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 0 8 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 782 893 784 942 154 - 1 374 1 270 1 310 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 661 699 1 073 217 - 721 646 610 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 371 99 -316 -88 496 2 006 1 120 447 1 806
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,38% 13,84% -16,77% 1 123,38% -74,80% -94,44% -27,85% 5,79% -1,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,14% 14,49% 4,91% -5,92% 1,66% 10,80% 59,50% 9,74% 3,00% 18,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,54% 21,90% 9,82% -10,99% 34,42% 98,53% 47,26% 6,41% 3,26% 12,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,60% 59,55% 38,07% 26,86% -314,29% -22,75% 38,48% 37,73% 47,95% 45,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,98% 39,36% 24,26% 18,22% 7,63% 9,90% 57,00% 58,73% 39,15% 59,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 499,04% 233,71% 139,91% 125,48% 83,54% 97,23% 212,68% 274,45% 190,72% 398,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...