Visa allt om Lybydals Gris AB
Visa allt om Lybydals Gris AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 871 7 297 6 758 7 706 7 926 6 410 7 351 6 390 6 336 5 414
Övrig omsättning 462 346 415 412 420 - - - 7 39
Rörelseresultat (EBIT) 847 806 -151 821 915 579 901 451 229 -10
Resultat efter finansnetto 747 732 -364 572 538 248 719 202 -280 -318
Årets resultat 50 66 31 32 27 40 51 190 5 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 590 8 062 8 725 9 446 10 168 10 629 8 834 9 437 10 029 10 592
Omsättningstillgångar 4 977 4 469 3 906 4 484 4 844 4 919 2 936 2 869 2 808 2 690
Tillgångar 12 567 12 531 12 631 13 930 15 012 15 549 11 769 12 306 12 837 13 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 911 1 861 1 795 1 763 1 731 1 704 1 665 1 614 1 424 1 419
Obeskattade reserver 3 309 2 611 1 946 2 341 1 801 1 293 1 085 417 405 690
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 602 6 252 7 335 7 813 8 800 10 105 7 447 8 767 9 266 9 677
Kortfristiga skulder 1 745 1 806 1 555 2 013 2 680 2 447 1 573 1 509 1 742 1 496
Skulder och eget kapital 12 567 12 531 12 631 13 930 15 012 15 549 11 769 12 306 12 837 13 282
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 341 334 318 305 266 328
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 316 1 352 1 278 892 807 791 696 539 444
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 472 469 470 450 359 333 305 286 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 333 7 643 7 173 8 118 8 346 6 410 7 351 6 390 6 343 5 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 968 1 824 1 690 1 927 1 585 1 282 1 838 1 598 2 112 1 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 391 451 457 440 336 304 363 330 366 391
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 634 1 559 601 1 576 1 662 1 257 1 534 1 084 866 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,87% 7,98% -12,30% -2,78% 23,65% -12,80% 15,04% 0,85% 17,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,15% 6,94% -0,90% 6,15% 6,31% 4,01% 7,89% 3,89% 2,11% 1,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,42% 11,92% -1,69% 11,11% 11,96% 9,73% 12,64% 7,50% 4,28% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,37% 50,87% 43,07% 50,25% 42,61% 43,71% 49,22% 47,23% 39,82% 43,18%
Rörelsekapital/omsättning 41,06% 36,49% 34,79% 32,07% 27,30% 38,56% 18,54% 21,28% 16,82% 22,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,74% 31,10% 26,23% 25,76% 20,37% 17,09% 20,94% 15,61% 13,36% 14,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,73% 41,86% 18,52% 27,52% 28,54% 27,99% 27,91% 32,87% 30,42% 38,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...