Visa allt om Köpings Kyl Aktiebolag
Visa allt om Köpings Kyl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 165 150 411 58 108 207 448 572 558 835
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 14 339 28 -40 -48 -73 -18 -49 33
Resultat efter finansnetto 43 12 339 28 -40 -48 -73 -18 -49 33
Årets resultat 33 9 201 28 -40 -48 -73 -18 -49 33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 49 18 0 22 39 57 56 72
Omsättningstillgångar 433 419 595 36 35 92 90 179 190 191
Tillgångar 433 419 644 55 35 114 129 236 246 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 263 254 53 25 65 65 118 136 184
Obeskattade reserver 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 150 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 62 156 2 10 49 64 118 110 79
Skulder och eget kapital 433 419 644 55 35 114 129 236 246 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 18 0 0 11 50 75 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 12 15 22 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 3 1 1 23 32 49 55
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 150 411 58 108 217 448 572 558 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 58 108 207 448 572 558 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 21 37 40 88 100 149 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 47 14 360 33 -40 -36 -55 0 -33 65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -63,50% 608,62% -46,30% -47,83% -53,79% -21,68% 2,51% -33,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,85% 3,34% 52,64% 50,91% -114,29% -42,11% -56,59% -7,63% -19,92% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,48% 9,33% 82,48% 48,28% -37,04% -23,19% -16,29% -3,15% -8,78% 3,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,18% 17,33% 97,57% 100,00% 75,93% 66,18% 53,35% 59,09% 63,44% 65,27%
Rörelsekapital/omsättning 236,97% 238,00% 106,81% 58,62% 23,15% 20,77% 5,80% 10,66% 14,34% 13,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,67% 78,59% 49,74% 96,36% 71,43% 57,02% 50,39% 50,00% 55,28% 69,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 030,95% 675,81% 381,41% 1 800,00% 350,00% 163,27% 118,75% 129,66% 133,64% 206,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...