Visa allt om Euroswede Forsbäck Aktiebolag
Visa allt om Euroswede Forsbäck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 699 4 682 5 927 6 323 4 611 3 829 2 297 7 000 3 272 2 394
Övrig omsättning 408 143 - 33 45 252 201 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 197 207 465 336 734 305 -308 996 383 105
Resultat efter finansnetto 39 -16 198 40 416 116 -393 997 379 97
Årets resultat 28 1 194 51 215 48 -5 529 202 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 909 4 098 4 255 4 458 4 695 4 681 2 332 459 26 35
Omsättningstillgångar 1 024 592 598 883 1 012 1 074 1 204 1 374 1 100 525
Tillgångar 4 932 4 690 4 853 5 341 5 707 5 756 3 536 1 833 1 126 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 386 686 891 968 753 705 870 430 228
Obeskattade reserver 115 115 135 189 224 104 62 455 204 111
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 260 3 149 3 199 3 849 3 449 3 698 1 653 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 344 1 040 833 412 1 066 1 200 1 116 508 493 221
Skulder och eget kapital 4 932 4 690 4 853 5 341 5 707 5 756 3 536 1 833 1 126 560
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 4 262 370 163 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 424 292 181 186 58 109 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 141 83 55 40 27 39 73 113 54 27
Utdelning till aktieägare 0 0 300 400 128 0 0 160 89 0
Omsättning 8 107 4 825 5 927 6 356 4 656 4 081 2 498 7 000 3 272 2 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 699 4 682 5 927 6 323 4 611 3 829 2 297 7 000 3 272 2 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 298 237 213 85 158 336 483 219 139
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 387 397 668 573 927 433 -217 1 004 392 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,44% -21,01% -6,26% 37,13% 20,42% 66,70% -67,19% 113,94% 36,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,01% 4,52% 9,58% 6,29% 12,88% 5,30% -8,71% 54,61% 34,37% 18,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,57% 4,53% 7,85% 5,31% 15,94% 7,97% -13,41% 14,30% 11,83% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,34% 41,93% 45,50% 40,79% 51,38% 43,90% 44,45% 37,27% 39,36% 32,79%
Rörelsekapital/omsättning -4,16% -9,57% -3,96% 7,45% -1,17% -3,29% 3,83% 12,37% 18,55% 12,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,16% 10,14% 16,31% 19,29% 19,85% 14,41% 21,23% 65,34% 51,23% 54,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,85% 47,88% 27,49% 125,97% 75,70% 62,83% 69,89% 243,50% 191,08% 153,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...