Visa allt om Borret 7 AB
Visa allt om Borret 7 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 5 292 6 086 7 620 17 007 15 000 15 251 18 043 11 447
Övrig omsättning 21 - - 198 674 587 - - - 86
Rörelseresultat (EBIT) 4 -38 33 -3 985 -2 676 317 773 494 -1 206 -1 059
Resultat efter finansnetto 4 -39 3 -4 039 -2 744 238 642 405 -1 390 -1 170
Årets resultat 0 6 763 3 -4 039 -2 744 238 642 405 -1 390 -802
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 93 3 182 2 557 245 554 942 1 361
Omsättningstillgångar 724 7 167 755 3 693 3 712 4 922 9 776 6 300 7 295 10 674
Tillgångar 724 7 167 755 3 787 6 893 7 479 10 021 6 854 8 237 12 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 7 154 391 388 4 427 3 957 221 -421 -825 345
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 347 474 624 324 1 243 1 456 260 834
Kortfristiga skulder 175 14 18 2 925 1 842 3 199 8 556 5 820 8 803 10 856
Skulder och eget kapital 724 7 167 755 3 787 6 893 7 479 10 021 6 854 8 237 12 035
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 640 595 672 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 689 2 437 3 042 3 336 2 249 2 350 2 906 2 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 1 188 727 958 1 103 1 018 1 062 1 232 1 210
Utdelning till aktieägare 0 6 605 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 0 5 292 6 284 8 294 17 594 15 000 15 251 18 043 11 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 3 7 10 10 10 10 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 764 869 762 1 701 1 500 1 525 1 504 954
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 304 450 403 447 394 402 401 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 -38 33 -3 953 -1 863 455 1 171 897 -788 -619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -13,05% -20,13% -55,19% 13,38% -1,65% -15,47% 57,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 4,50% -105,12% -38,76% 4,36% 7,73% 7,22% -14,60% -8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 0,64% -65,41% -35,07% 1,92% 5,17% 3,25% -6,67% -9,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 64,78% 16,56% 57,73% 55,49% 37,93% 52,14% 49,68% 18,50%
Rörelsekapital/omsättning - - 13,93% 12,62% 24,54% 10,13% 8,13% 3,15% -8,36% -1,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,83% 99,82% 51,79% 10,25% 64,22% 52,91% 2,21% -6,14% -10,02% 2,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 413,71% 51 192,86% 4 194,44% 54,29% 35,12% 38,29% 38,20% 22,63% 13,97% 12,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...