Visa allt om FOLKES BIL I STRÖMSUND AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 152 409 140 237 149 574 140 200 168 201 148 946 120 340 110 987 96 350 100 807
Övrig omsättning 2 - 277 164 - - - 21 25 19
Rörelseresultat (EBIT) 13 172 10 677 10 441 9 313 10 667 9 066 3 170 1 641 1 283 1 900
Resultat efter finansnetto 13 172 10 677 10 432 9 308 10 662 10 093 6 239 4 073 4 022 3 014
Årets resultat 8 748 6 321 6 579 5 990 6 722 6 302 3 713 3 002 2 916 1 910
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 449 493 418 399 187 221 300 313 295
Omsättningstillgångar 52 731 46 557 38 491 38 895 34 244 29 847 18 275 14 303 12 731 10 658
Tillgångar 53 295 47 005 38 984 39 312 34 643 30 034 18 496 14 603 13 044 10 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 060 29 312 22 991 24 412 20 422 15 700 9 398 7 685 6 683 4 267
Obeskattade reserver 16 550 14 550 12 950 10 980 9 377 7 409 5 109 3 628 3 284 2 854
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 88 169 251 332
Kortfristiga skulder 3 685 3 143 3 043 3 921 4 844 6 925 3 901 3 120 2 827 3 500
Skulder och eget kapital 53 295 47 005 38 984 39 312 34 643 30 034 18 496 14 603 13 044 10 953
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 426 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 121 2 869 2 868 2 412 1 802 1 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 339 1 178 1 117 969 907 841
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 8 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0
Omsättning 152 411 140 237 149 851 140 364 168 201 148 946 120 340 111 008 96 375 100 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 8 9 9 8 8 7 14 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 30 482 17 530 16 619 15 578 21 025 18 618 17 191 7 928 12 044 14 401
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 373 347 399 553 517 577 248 405 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 251 10 752 10 507 9 370 10 688 9 088 3 203 1 681 1 326 1 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,68% -6,24% 6,69% -16,65% 12,93% 23,77% 8,43% 15,19% -4,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,72% 22,71% 26,78% 23,70% 30,80% 33,75% 34,04% 28,32% 31,19% 28,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,64% 7,61% 6,98% 6,65% 6,34% 6,81% 5,23% 3,73% 4,22% 3,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,14% 12,91% 12,40% 13,33% 12,49% 12,63% 10,04% 7,86% 8,42% 8,75%
Rörelsekapital/omsättning 32,18% 30,96% 23,70% 24,95% 17,48% 15,39% 11,94% 10,08% 10,28% 7,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,25% 86,50% 84,89% 83,88% 80,06% 71,52% 72,36% 72,00% 69,79% 58,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 905,81% 681,55% 708,05% 464,98% 262,59% 134,08% 188,77% 182,76% 200,88% 160,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...