Visa allt om Datanova Sweden AB
Visa allt om Datanova Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 701 13 247 9 768 9 032 8 494 7 985 8 296 9 550 10 625 11 419
Övrig omsättning 950 1 135 1 090 1 844 1 918 1 710 931 614 453 332
Rörelseresultat (EBIT) 1 258 42 -2 18 -393 -32 -89 69 27 175
Resultat efter finansnetto 1 228 28 -10 -4 -400 -39 -78 64 18 164
Årets resultat 842 28 -10 -5 -400 -39 57 46 8 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 88 52 56 80 71 31 68 67 52
Omsättningstillgångar 5 942 3 655 3 541 3 613 3 236 3 301 3 543 3 655 4 673 3 314
Tillgångar 6 029 3 743 3 593 3 669 3 316 3 372 3 573 3 723 4 740 3 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 065 1 223 1 195 1 205 1 210 1 610 1 649 1 592 1 546 1 538
Obeskattade reserver 233 0 0 0 0 0 0 159 167 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 115 0 203 99 0 0 0 197
Kortfristiga skulder 3 732 2 512 2 283 2 464 1 903 1 662 1 924 1 972 3 027 1 465
Skulder och eget kapital 6 029 3 743 3 593 3 669 3 316 3 372 3 573 3 723 4 740 3 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 836 777 759 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 527 3 161 3 259 3 218 3 053 1 489 1 221 1 378 1 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 203 1 030 1 192 1 218 1 151 933 754 861 736
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 651 14 382 10 858 10 876 10 412 9 695 9 227 10 164 11 078 11 751
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 9 9 12 11 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 308 1 325 1 085 1 004 708 726 922 1 194 1 328 1 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 399 468 473 497 371 382 367 352 380 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 280 65 11 42 -341 2 -51 102 73 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,52% 35,62% 8,15% 6,33% 6,37% -3,75% -13,13% -10,12% -6,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,87% 1,12% -0,03% 0,57% -11,82% -0,95% -2,07% 1,88% 0,59% 5,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,01% 0,32% -0,01% 0,23% -4,62% -0,40% -0,89% 0,73% 0,26% 1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,55% 37,19% 45,95% 44,22% 43,44% 49,67% 43,70% 34,83% 35,31% 31,04%
Rörelsekapital/omsättning 14,08% 8,63% 12,88% 12,72% 15,69% 20,53% 19,52% 17,62% 15,49% 16,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,27% 32,67% 33,26% 32,84% 36,49% 47,75% 46,15% 45,91% 35,15% 49,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,51% 57,64% 60,45% 71,27% 79,19% 87,97% 77,13% 109,79% 99,93% 108,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...