Visa allt om Salong Larsson & Lange, Tullgatan Aktiebolag
Visa allt om Salong Larsson & Lange, Tullgatan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 207 7 752 6 346 5 940 6 077 5 932 8 084 8 382 8 693 8 603
Övrig omsättning 4 5 19 50 497 585 105 248 213 -
Rörelseresultat (EBIT) 563 676 182 -258 316 -188 -521 -806 51 82
Resultat efter finansnetto 550 671 157 -286 273 -231 -553 -834 13 54
Årets resultat 0 1 33 1 1 1 1 -66 2 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 513 606 770 963 982 464 548 551 702
Omsättningstillgångar 948 837 3 303 3 341 984 1 799 1 572 1 673 1 632 1 381
Tillgångar 1 388 1 349 3 908 4 111 1 947 2 780 2 036 2 220 2 183 2 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 158 157 125 123 122 122 120 187 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 229 0 5 5 97 293 483 459 351 384
Kortfristiga skulder 1 002 1 191 3 746 3 981 1 727 2 365 1 431 1 640 1 646 1 514
Skulder och eget kapital 1 388 1 349 3 908 4 111 1 947 2 780 2 036 2 220 2 183 2 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 391 363 344 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 995 2 653 2 763 2 606 2 728 3 451 3 545 3 389 3 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 057 897 949 858 823 1 479 1 530 1 383 1 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 211 7 757 6 365 5 990 6 574 6 517 8 189 8 630 8 906 8 603
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 7 7 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 901 969 907 849 868 847 1 011 1 048 966 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 516 526 546 510 511 658 673 165 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 659 769 315 -71 490 -26 -364 -645 5 235 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,03% 22,16% 6,84% -2,25% 2,44% -26,62% -3,56% -3,58% 1,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,63% 50,19% 4,71% -6,25% 16,28% -6,73% -25,59% -36,26% 2,38% 3,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,83% 8,73% 2,90% -4,33% 5,22% -3,15% -6,44% -9,60% 0,60% 0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,31% 84,17% 84,45% 85,35% 83,74% 79,43% 78,61% 76,52% 76,85% 76,94%
Rörelsekapital/omsättning -0,75% -4,57% -6,98% -10,77% -12,23% -9,54% 1,74% 0,39% -0,16% -1,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,38% 11,71% 4,02% 3,04% 6,32% 4,39% 5,99% 5,41% 8,57% 8,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,81% 31,65% 78,00% 74,73% 31,96% 56,36% 67,44% 66,65% 58,20% 48,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...