Visa allt om K Thorén Plåt & Svets AB
Visa allt om K Thorén Plåt & Svets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 874 932 854 803 794 872 1 225 1 490 873 866
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 119 32 130 61 123 138 166 167 69
Resultat efter finansnetto 37 124 43 142 74 128 133 172 170 75
Årets resultat 29 97 34 111 55 158 97 92 91 54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 42 0 0 0 0 23 34 16 45
Omsättningstillgångar 1 085 1 121 995 1 007 907 952 836 905 649 448
Tillgångar 1 116 1 162 995 1 007 907 952 859 939 665 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 045 1 016 919 886 825 820 662 596 504 413
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 87 87 43 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 146 76 121 82 133 110 255 118 80
Skulder och eget kapital 1 116 1 162 995 1 007 907 952 859 939 665 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 288 294 260 276 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 419 375 361 306 339 43 233 358 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 140 139 137 121 129 121 192 212 113 106
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 50 50 0 0 0 0
Omsättning 874 932 854 803 794 872 1 225 1 490 873 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 874 932 854 803 794 872 613 1 490 873 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 514 498 427 468 451 360 830 408 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 129 32 130 61 131 148 176 205 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,22% 9,13% 6,35% 1,13% -8,94% -28,82% -17,79% 70,68% 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 10,76% 4,32% 14,10% 8,27% 13,87% 16,07% 18,32% 25,41% 15,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,23% 13,41% 5,04% 17,68% 9,45% 15,14% 11,27% 11,54% 19,36% 8,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,83% 98,50% 98,59% 98,63% 99,37% 97,25% 91,59% 86,58% 98,51% 97,92%
Rörelsekapital/omsättning 116,02% 104,61% 107,61% 110,34% 103,90% 93,92% 59,27% 43,62% 60,82% 42,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,64% 87,44% 92,36% 87,98% 90,96% 86,13% 84,53% 70,30% 80,45% 83,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 528,17% 767,81% 1 309,21% 832,23% 1 106,10% 715,79% 760,00% 354,90% 550,00% 560,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...