Visa allt om Chefsnätverket Close AB
Visa allt om Chefsnätverket Close AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 722 30 374 25 809 23 289 21 277 19 760 15 701 13 433 29 207 18 286
Övrig omsättning - - - 1 381 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 898 5 623 765 1 459 2 006 2 882 1 037 -1 494 3 655 982
Resultat efter finansnetto 4 006 5 625 761 1 449 2 038 2 823 861 -1 320 1 693 1 203
Årets resultat 3 140 4 348 547 1 421 1 535 2 150 514 80 8 723
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 507 4 447 4 940 5 151 92 64 173 436 1 864 4 107
Omsättningstillgångar 15 567 13 811 10 144 11 400 11 633 11 270 8 311 9 216 8 352 19 661
Tillgångar 20 074 18 258 15 084 16 551 11 724 11 334 8 483 9 652 10 216 23 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 619 4 479 681 1 034 1 791 2 406 856 342 262 954
Obeskattade reserver 0 0 0 0 241 241 241 241 1 641 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 41 50
Kortfristiga skulder 15 455 13 778 14 403 15 517 9 693 8 687 7 387 9 069 8 272 21 858
Skulder och eget kapital 20 074 18 258 15 084 16 551 11 724 11 334 8 483 9 652 10 216 23 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 2 674 2 632 3 628 2 040
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 10 555 10 465 7 903 6 716 5 880 2 413 2 997 4 016 2 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 466 3 374 3 113 2 475 2 041 1 901 2 044 3 590 1 897
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 550 900 0 0 600 0 0 700
Omsättning 30 722 30 374 25 809 24 670 21 277 19 760 15 701 13 433 29 207 18 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 23 23 17 17 13 14 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 280 1 321 1 122 1 013 1 252 1 162 1 208 960 1 623 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 626 616 557 551 473 559 539 746 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 555 6 257 1 361 1 929 2 031 2 927 1 300 -1 316 4 147 1 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,15% 17,69% 10,82% 9,46% 7,68% 25,85% 16,88% -54,01% 59,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,96% 30,81% 5,08% 8,83% 17,79% 26,02% 12,79% -10,62% 19,84% 5,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,04% 18,52% 2,97% 6,28% 9,80% 14,92% 6,91% -7,63% 6,94% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,36% 0,11% -16,50% -17,68% 9,12% 13,07% 5,88% 1,09% 0,27% -12,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,01% 24,53% 4,51% 6,25% 16,79% 22,80% 12,18% 5,38% 14,13% 6,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,72% 100,24% 70,43% 73,47% 120,01% 129,73% 112,51% 101,62% 100,97% 89,95%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...