Visa allt om Market intelligence and research Stockholm AB
Visa allt om Market intelligence and research Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 904 22 346 20 077 21 527 20 323 17 802 13 032 9 263 9 210 10 798
Övrig omsättning - - 99 - - - - 5 58 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 625 939 211 586 236 -381 1 634 -106 143 -112
Resultat efter finansnetto 1 627 930 200 568 208 -392 1 632 -100 98 -108
Årets resultat 919 520 90 261 99 6 864 94 58 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 16 56 97 161 238 178 250
Omsättningstillgångar 8 876 5 992 5 693 5 878 5 532 4 893 4 421 2 363 2 844 2 808
Tillgångar 8 892 6 008 5 709 5 894 5 588 4 989 4 582 2 601 3 023 3 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 253 1 394 934 944 783 684 1 328 664 753 820
Obeskattade reserver 979 554 307 240 69 15 436 0 250 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 240 295 155 155 0
Långfristiga skulder 0 0 0 482 414 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 660 4 059 4 468 4 227 4 321 4 050 2 522 1 781 1 864 1 958
Skulder och eget kapital 8 892 6 008 5 709 5 894 5 588 4 989 4 582 2 601 3 023 3 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 1 298 1 131 1 034 887 579 502 1 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 15 300 12 061 11 080 9 903 8 925 7 376 5 053 3 896 3 870 3 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 5 044 3 886 3 703 3 582 3 291 2 610 1 768 1 485 1 445 1 861
Utdelning till aktieägare 510 60 60 100 100 0 650 200 183 125
Omsättning 26 904 22 346 20 176 21 527 20 323 17 802 13 032 9 268 9 268 10 798
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 40 37 38 35 32 22 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 448 559 543 567 581 556 592 842 768 831
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 403 403 393 386 367 354 552 494 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 625 939 211 626 277 -317 1 711 -43 206 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,40% 11,30% -6,74% 5,92% 14,16% 36,60% 40,69% 0,58% -14,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,33% 15,63% 3,71% 9,98% 4,26% -7,64% 35,68% -3,69% 3,27% -3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,06% 4,20% 1,06% 2,73% 1,17% -2,14% 12,55% -1,04% 1,07% -0,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,81% 91,48% 87,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,95% 8,65% 6,10% 7,67% 5,96% 4,74% 14,57% 6,28% 10,64% 7,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,93% 30,39% 20,55% 19,02% 14,92% 13,93% 36,00% 25,53% 30,86% 33,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,42% 120,77% 94,87% 104,54% 110,53% 111,14% 145,84% 122,91% 152,58% 143,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...