Visa allt om Byggnadsbyrån Roland Isaksson AB
Visa allt om Byggnadsbyrån Roland Isaksson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 526 2 889 3 463 3 781 4 002 3 911 4 296 3 723 4 123 3 023
Övrig omsättning - - - - - - 268 - 195 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 046 816 1 157 1 361 1 839 1 421 1 731 1 459 1 729 1 221
Resultat efter finansnetto 1 141 792 1 260 1 465 2 018 940 2 119 2 297 1 251 1 429
Årets resultat 873 425 1 001 867 1 222 833 1 737 2 132 409 1 038
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 271 343 415 111 127 651 214 232 262 429
Omsättningstillgångar 8 220 7 765 7 563 7 369 7 568 5 801 6 007 4 731 3 111 2 179
Tillgångar 8 491 8 107 7 978 7 480 7 695 6 452 6 221 4 963 3 374 2 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 153 6 780 6 869 6 268 6 021 4 866 4 399 3 324 1 192 1 154
Obeskattade reserver 1 024 1 004 783 783 451 10 390 535 933 519
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 62 888 1 130 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 313 323 326 367 334 447 1 431 1 103 1 248 936
Skulder och eget kapital 8 491 8 107 7 978 7 480 7 695 6 452 6 221 4 963 3 374 2 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 650 600 560 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 992 993 914 1 075 1 180 612 553 575 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 327 299 285 284 327 368 327 439 235
Utdelning till aktieägare 400 500 514 400 620 0 320 610 0 330
Omsättning 2 526 2 889 3 463 3 781 4 002 3 911 4 564 3 723 4 318 3 023
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 526 1 445 1 732 1 891 1 334 1 304 1 432 1 241 1 374 1 512
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 978 673 666 623 471 518 580 528 563 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 118 888 1 212 1 376 1 863 1 448 1 782 1 511 1 778 1 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,56% -16,58% -8,41% -5,52% 2,33% -8,96% 15,39% -9,70% 36,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,49% 12,82% 15,89% 20,48% 30,58% 23,70% 34,29% 46,30% 52,13% 54,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,69% 35,96% 36,62% 40,52% 58,80% 39,09% 49,65% 61,72% 42,66% 47,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 313,02% 257,60% 208,98% 185,19% 180,76% 136,90% 106,52% 97,45% 45,19% 41,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,65% 93,29% 93,75% 91,96% 82,57% 75,53% 75,33% 74,92% 55,24% 58,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 626,20% 2 404,02% 2 319,94% 2 007,90% 2 265,87% 1 297,76% 419,78% 428,92% 249,28% 232,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...