Visa allt om Grängesbergs Industrifastigheter AB
Visa allt om Grängesbergs Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 921 894 989 1 497 1 091 521 712 359 1 024 1 875
Övrig omsättning - - 700 - - 45 35 - 3 840 25
Rörelseresultat (EBIT) 317 144 950 584 392 -92 284 -160 4 288 841
Resultat efter finansnetto 317 212 950 602 456 -7 352 -142 4 451 842
Årets resultat 285 186 1 113 458 260 203 273 0 2 473 685
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 014 4 225 4 370 5 618 5 598 4 811 4 750 4 928 3 092 3 858
Omsättningstillgångar 4 588 4 347 4 467 2 935 2 686 3 016 3 532 3 016 5 636 869
Tillgångar 8 601 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 699 7 582 7 724 6 611 6 453 6 193 6 239 5 966 6 086 3 703
Obeskattade reserver 747 797 824 1 309 1 294 1 196 1 489 1 520 1 674 663
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 551 351 351 411 411 291 301
Kortfristiga skulder 155 194 288 82 186 87 142 46 676 60
Skulder och eget kapital 8 601 8 572 8 836 8 553 8 284 7 827 8 282 7 944 8 728 4 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 163 167 328 0 300 0 250 0 120 90
Omsättning 921 894 1 689 1 497 1 091 566 747 359 4 864 1 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 529 356 1 162 821 612 124 482 44 4 498 1 060
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,02% -9,61% -33,93% 37,21% 109,40% -26,83% 98,33% -64,94% -45,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,69% 2,47% 10,86% 7,04% 5,50% -0,09% 4,26% -1,79% 51,00% 17,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,42% 23,71% 97,07% 40,21% 41,80% -1,34% 49,58% -39,55% 434,67% 45,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 481,32% 464,54% 422,55% 190,58% 229,15% 562,19% 476,12% 827,30% 484,38% 43,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,29% 95,70% 94,69% 89,23% 89,41% 90,39% 88,58% 89,20% 83,54% 88,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 960,00% 2 240,72% 1 551,04% 3 579,27% 1 444,09% 3 466,67% 2 487,32% 6 556,52% 833,73% 1 448,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...