Visa allt om Categori Data AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 35 257 42 678 47 173 41 436 54 028 53 566 34 941 36 708 30 815 25 815
Övrig omsättning 757 354 41 557 171 - - - 33 147
Rörelseresultat (EBIT) -2 902 -1 298 2 129 -2 284 4 057 4 597 215 -122 255 975
Resultat efter finansnetto -2 931 -1 350 2 099 -2 273 4 092 4 591 209 -120 277 976
Årets resultat -2 931 -750 1 102 -124 2 384 2 683 209 -120 277 976
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 439 558 341 365 517 799 826 855 499 243
Omsättningstillgångar 10 517 15 304 18 541 12 565 15 990 15 937 7 782 9 298 7 462 5 507
Tillgångar 10 957 15 862 18 883 12 930 16 507 16 736 8 609 10 153 7 961 5 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 553 4 684 5 434 4 333 5 456 5 072 2 389 1 992 2 112 1 836
Obeskattade reserver 0 0 600 0 2 150 1 150 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 132 1 527 1 850 0 0 0 0 250 0 75
Kortfristiga skulder 8 272 9 651 10 998 8 598 8 901 10 515 6 220 7 912 5 850 3 841
Skulder och eget kapital 10 957 15 862 18 883 12 930 16 507 16 736 8 609 10 153 7 961 5 751
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 1 856
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 21 499 9 949 12 887 12 030 8 992 5 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 6 958 4 710 4 180 3 852 2 853 2 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 2 000 0 0 0 0
Omsättning 36 014 43 032 47 214 41 993 54 199 53 566 34 941 36 708 30 848 25 962
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 40 45 47 53 54 47 43 34 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 953 1 067 1 048 882 1 019 992 743 854 906 698
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 599 523 539 562 309 392 423 404 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 852 -1 143 2 211 -2 090 4 232 4 751 370 -47 369 1 090
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,39% -9,53% 13,85% -23,31% 0,86% 53,30% -4,81% 19,12% 19,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,17% -8,15% 11,31% -17,52% 24,80% 27,49% 2,66% -1,00% 3,48% 16,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,13% -3,03% 4,53% -5,47% 7,58% 8,59% 0,66% -0,28% 0,90% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,53% 70,57% 70,47% 71,32% 74,58% 50,82% 68,95% 63,68% 57,61% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,37% 13,25% 15,99% 9,57% 13,12% 10,12% 4,47% 3,78% 5,23% 6,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,30% 29,53% 31,26% 33,51% 43,21% 35,67% 27,75% 19,62% 26,53% 31,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,53% 108,33% 130,40% 122,70% 148,20% 149,59% 120,61% 112,26% 125,74% 140,67%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...