Visa allt om Solbacken Omsorg AB
Visa allt om Solbacken Omsorg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 396 39 276 37 428 36 280 34 550 32 946 30 876 30 399 29 438 25 703
Övrig omsättning - 135 601 - 595 - - - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 950 1 783 3 852 3 050 1 149 591 -113 1 250 117 -411
Resultat efter finansnetto 1 165 1 810 3 911 3 117 1 195 643 -81 1 264 199 -370
Årets resultat 669 3 431 2 289 1 818 651 376 9 688 84 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 895 9 311 73 112 180 181 296 319 488 1 201
Omsättningstillgångar 7 049 5 138 12 908 9 847 7 564 7 157 6 223 6 162 4 782 3 017
Tillgångar 15 944 14 449 12 981 9 959 7 744 7 338 6 520 6 480 5 271 4 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 8 728 5 547 3 508 1 940 1 539 1 283 1 394 826 902
Obeskattade reserver 336 43 2 655 1 698 924 630 503 589 264 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 461 5 677 4 779 4 753 4 880 5 170 4 733 4 497 4 180 3 102
Skulder och eget kapital 15 944 14 449 12 981 9 959 7 744 7 338 6 520 6 480 5 271 4 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 416 0 0 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 20 520 18 596 17 857 17 552 16 809 15 182 14 078 14 695 12 982
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 7 294 6 525 5 991 7 253 6 327 5 749 5 663 6 022 5 135
Utdelning till aktieägare 0 250 250 250 250 250 120 120 120 160
Omsättning 46 396 39 411 38 029 36 280 35 145 32 946 30 876 30 399 29 451 25 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 56 49 48 48 47 45 45 47 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 736 701 764 756 720 701 686 676 626 494
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 502 518 503 521 496 482 467 446 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 025 1 851 3 885 3 098 1 237 706 46 1 420 320 -115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,13% 4,94% 3,16% 5,01% 4,87% 6,70% 1,57% 3,26% 14,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,39% 12,61% 30,13% 31,30% 15,43% 8,76% -1,24% 19,55% 3,78% -8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,54% 4,64% 10,45% 8,59% 3,46% 1,95% -0,26% 4,17% 0,68% -1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,24% 95,22% 94,80% 94,39% 93,92% 93,40% 92,76% 93,11% 92,95% 92,79%
Rörelsekapital/omsättning 1,27% -1,37% 21,72% 14,04% 7,77% 6,03% 4,83% 5,48% 2,04% -0,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,96% 60,64% 58,69% 48,52% 33,85% 27,30% 25,36% 28,21% 19,28% 25,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,10% 90,51% 270,10% 207,17% 155,00% 138,43% 131,48% 137,02% 114,40% 97,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...