Visa allt om Ateljé Hunting Flower Aktiebolag
Visa allt om Ateljé Hunting Flower Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 965 1 261 1 151 1 640 1 525 1 742 1 696 1 502 1 777 2 071
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 281 30 352 196 114 31 -94 178 379
Resultat efter finansnetto 131 277 33 349 202 122 67 -68 183 395
Årets resultat 101 223 26 253 143 85 71 92 126 224
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 8 14 21
Omsättningstillgångar 2 802 2 802 2 705 2 751 2 531 2 388 2 397 2 525 2 549 2 641
Tillgångar 2 802 2 802 2 705 2 751 2 531 2 388 2 400 2 533 2 563 2 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 499 2 498 2 325 2 399 2 146 2 003 1 978 1 966 1 949 1 915
Obeskattade reserver 187 187 187 187 184 182 182 217 418 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 6 1 7 69 61 72 81 9 25
Kortfristiga skulder 112 111 192 158 133 142 168 268 186 304
Skulder och eget kapital 2 802 2 802 2 705 2 751 2 531 2 388 2 400 2 533 2 563 2 662
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 319 349 351 351 352 396 374 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 327 327 0 0 1 1 0 0 0 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 187 163 179 188 211 211 194 220 194 208
Utdelning till aktieägare 159 100 50 100 0 0 60 60 75 92
Omsättning 965 1 261 1 151 1 640 1 525 1 742 1 696 1 502 1 777 2 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 965 1 261 576 820 763 871 848 751 889 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 522 293 298 296 288 285 342 296 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 133 281 30 352 196 117 36 -89 185 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,47% 9,56% -29,82% 7,54% -12,46% 2,71% 12,92% -15,48% -14,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,75% 10,21% 1,40% 12,90% 8,10% 5,61% 2,96% -2,41% 7,41% 14,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,78% 22,68% 3,30% 21,65% 13,44% 7,69% 4,19% -4,06% 10,69% 19,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 52,93% 46,40% 55,33% 57,06% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning 278,76% 213,40% 218,33% 158,11% 157,25% 128,93% 131,43% 150,27% 132,98% 112,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,39% 94,36% 91,34% 92,21% 90,15% 89,49% 88,01% 83,78% 87,79% 83,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 501,79% 2 524,32% 1 408,85% 1 741,14% 1 903,01% 1 681,69% 1 426,79% 942,16% 1 370,43% 868,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...