Visa allt om Alverdens Aktiebolag
Visa allt om Alverdens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 14 752 12 405 15 776 7 396 14 914 16 088 9 542 7 303 14 568 8 812
Övrig omsättning 96 152 105 627 199 - - 216 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 570 1 744 2 959 -2 038 1 723 2 073 1 789 -488 5 782 823
Resultat efter finansnetto 1 274 1 524 2 829 -2 239 1 554 1 945 1 744 -517 5 740 764
Årets resultat 785 529 1 127 -367 312 708 403 2 2 972 168
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 621 16 284 11 116 11 067 9 136 7 654 4 438 4 951 4 242 3 455
Omsättningstillgångar 6 247 4 206 5 847 2 706 6 642 6 062 5 633 3 572 6 155 740
Tillgångar 23 867 20 490 16 964 13 773 15 779 13 716 10 071 8 523 10 396 4 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 582 5 997 5 668 4 541 5 109 4 796 4 088 3 686 4 155 1 183
Obeskattade reserver 6 085 5 892 5 130 3 776 5 048 4 007 3 105 1 983 2 743 1 144
Avsättningar (tkr) 1 044 900 756 612 468 324 180 36 0 0
Långfristiga skulder 6 205 5 184 1 450 2 374 1 816 1 863 787 856 136 340
Kortfristiga skulder 3 952 2 518 3 960 2 470 3 338 2 725 1 910 1 962 3 364 1 528
Skulder och eget kapital 23 867 20 490 16 964 13 773 15 779 13 716 10 071 8 523 10 396 4 195
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 912 909 1 068 739 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 011 3 027 2 958 2 866 2 608 1 726 966 843 991 767
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 223 1 351 1 395 1 211 1 003 922 721 741 679 571
Utdelning till aktieägare 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 14 848 12 557 15 881 8 023 15 113 16 088 9 542 7 519 14 568 8 812
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 844 1 551 1 972 1 057 2 131 2 681 1 908 1 461 2 914 2 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 583 568 625 559 623 569 540 483 509
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 675 3 517 4 392 -2 034 1 783 3 042 2 509 326 6 676 1 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,92% -21,37% 113,30% -50,41% -7,30% 68,60% 30,66% -49,87% 65,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,58% 8,53% 17,53% -14,80% 10,98% 15,14% 17,76% -5,62% 55,68% 19,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,65% 14,08% 18,85% -27,56% 11,61% 12,91% 18,75% -6,56% 39,74% 9,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,28% 85,38% 81,22% 74,12% 77,12% 75,78% 75,37% 66,71% 81,67% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning 15,56% 13,61% 11,96% 3,19% 22,15% 20,74% 39,02% 22,05% 19,16% -8,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,46% 51,70% 57,00% 53,18% 55,96% 56,50% 63,31% 60,00% 58,96% 47,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,07% 161,24% 143,23% 90,73% 178,04% 211,38% 274,55% 176,20% 180,26% 37,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...