Visa allt om ALD Automotive AB
Visa allt om ALD Automotive AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 866 945 838 749 807 404 790 244 793 161 761 806 676 410 587 793 525 562 465 672
Övrig omsättning 114 258 124 464 140 717 130 032 106 213 83 468 77 811 82 190 54 458 49 938
Rörelseresultat (EBIT) 107 343 138 826 164 834 161 985 146 646 136 264 124 307 107 671 95 619 75 400
Resultat efter finansnetto 139 313 131 797 144 835 138 354 110 847 94 268 92 197 83 178 61 818 32 694
Årets resultat 119 169 188 617 112 911 299 894 6 725 0 130 710 1 606 1
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 456 396 2 320 218 2 186 531 2 196 749 1 962 928 1 929 258 1 800 549 1 556 095 1 290 554 1 175 115
Omsättningstillgångar 548 854 251 479 331 184 266 420 239 183 252 506 189 743 196 205 137 961 144 962
Tillgångar 3 005 250 2 571 697 2 517 715 2 463 169 2 202 111 2 181 764 1 990 292 1 752 300 1 428 515 1 320 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 140 678 221 509 140 893 327 981 28 087 21 362 21 362 21 232 20 522 18 916
Obeskattade reserver 174 192 174 192 284 520 284 520 530 703 428 579 334 368 242 306 159 838 102 300
Avsättningar (tkr) 5 065 4 755 4 770 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 164 142 816 667 703 056 751 000 648 006 705 000 582 000 704 000 488 000 437 000
Kortfristiga skulder 1 521 173 1 354 574 1 384 476 1 099 668 995 315 1 026 823 1 052 562 784 762 760 155 761 861
Skulder och eget kapital 3 005 250 2 571 697 2 517 715 2 463 169 2 202 111 2 181 764 1 990 292 1 752 300 1 428 515 1 320 077
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 969 1 490 3 501 2 553 3 318 3 140 3 071 2 775 2 075 1 432
Varav tantiem till styrelse & VD 417 558 897 831 861 751 742 587 295 334
Löner till övriga anställda 34 649 37 119 30 016 28 190 27 642 29 945 25 034 21 872 20 241 21 647
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 823 20 815 18 167 16 950 15 961 15 539 13 891 13 554 10 598 8 785
Utdelning till aktieägare 120 000 200 000 108 000 300 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 981 203 963 213 948 121 920 276 899 374 845 274 754 221 669 983 580 020 515 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 78 70 61 56 61 58 64 50 48 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 115 11 982 13 236 14 112 13 003 13 135 10 569 11 756 10 949 9 313
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 894 969 908 941 844 839 691 857 740 676
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 684 983 696 164 695 608 670 169 645 190 613 563 544 209 476 159 416 396 363 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,36% 3,88% 2,17% -0,37% 4,12% 12,62% 15,08% 11,84% 12,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,39% 6,19% 7,36% 7,35% 7,18% 6,59% 6,60% 6,49% 6,90% 5,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,68% 18,98% 22,94% 22,91% 19,93% 18,87% 19,43% 19,35% 18,75% 16,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -112,15% -131,52% -130,45% -105,44% -95,33% -101,64% -127,56% -100,13% -118,39% -132,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,20% 13,90% 14,41% 22,33% 20,07% 15,46% 13,45% 11,40% 9,68% 7,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,80% 15,64% 21,58% 21,26% 20,06% 21,61% 14,62% 21,43% 15,58% 15,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...