Visa allt om Suzanne Reuter Aktiebolag
Visa allt om Suzanne Reuter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 819 1 657 315 2 047 2 401 2 503 1 913 1 224 2 590 1 438
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 251 -210 -563 450 210 739 758 327 838 -20
Resultat efter finansnetto 251 -209 -558 465 240 757 760 238 851 -18
Årets resultat 183 -2 -91 246 114 409 416 137 686 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 10 140 190 44 7 10 13 4
Omsättningstillgångar 1 065 849 918 1 814 1 825 2 052 1 541 929 1 422 524
Tillgångar 1 065 849 928 1 954 2 015 2 095 1 548 939 1 435 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 626 628 1 043 1 058 1 072 914 617 997 311
Obeskattade reserver 21 4 212 680 557 478 283 90 90 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 335 218 88 232 400 544 352 231 348 217
Skulder och eget kapital 1 065 849 928 1 954 2 015 2 095 1 548 939 1 435 528
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 170 660 480 335 859 786
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 724 937 271 651 0 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 396 348 253 251 499 492 246 194 352 309
Utdelning till aktieägare 180 100 0 324 261 129 250 120 517 0
Omsättning 1 819 1 657 315 2 047 2 401 2 503 1 913 1 226 2 590 1 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 819 1 657 315 2 047 2 401 2 503 1 913 1 224 2 590 1 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 146 1 483 558 1 068 1 710 1 188 744 547 1 227 1 125
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 251 -200 -433 500 260 752 761 330 846 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,78% 426,03% -84,61% -14,74% -4,08% 30,84% 56,29% -52,74% 80,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,57% -24,62% -60,24% 23,80% 11,91% 36,13% 49,10% 36,74% 59,44% -3,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,80% -12,61% -177,46% 22,72% 10,00% 30,24% 39,73% 28,19% 32,93% -1,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,13% 38,08% 263,49% 77,28% 59,35% 60,25% 62,15% 57,03% 41,47% 21,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,11% 74,10% 85,49% 79,03% 72,88% 67,99% 72,52% 72,61% 73,99% 58,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 317,91% 389,45% 1 043,18% 781,90% 456,25% 377,21% 437,78% 402,16% 408,62% 241,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...