Visa allt om Hoff Vinhandel AB
Visa allt om Hoff Vinhandel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 605 3 330 3 746 4 576 4 726 5 038 6 519 5 245 6 944 7 000
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -312 10 29 100 71 299 881 511 723 846
Resultat efter finansnetto -309 16 31 129 136 361 891 541 861 951
Årets resultat -206 8 46 98 67 191 654 396 614 688
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 005 3 005 3 500 500 504 0 2 9 15 21
Omsättningstillgångar 2 444 2 448 2 517 6 176 5 879 6 467 6 822 6 434 5 519 5 430
Tillgångar 5 450 5 453 6 017 6 676 6 383 6 467 6 824 6 443 5 534 5 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 471 4 677 5 239 5 394 5 445 5 528 5 337 4 810 4 514 4 001
Obeskattade reserver 0 103 103 133 133 95 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 314 44 15 375 160 54 125
Kortfristiga skulder 979 673 669 835 760 829 1 112 1 473 966 1 325
Skulder och eget kapital 5 450 5 453 6 017 6 676 6 383 6 467 6 824 6 443 5 534 5 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 423 445 402 384 373 340 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 326 364 - 0 0 0 2 8 9
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 121 130 148 155 137 121 122 112 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 150 0 127 100 100
Omsättning 2 605 3 330 3 746 4 576 4 726 5 038 6 519 5 245 6 948 7 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 605 3 330 3 746 4 576 4 726 5 038 6 519 5 245 6 944 7 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 471 525 606 642 576 567 543 510 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -312 10 29 100 71 301 887 517 729 854
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,77% -11,11% -18,14% -3,17% -6,19% -22,72% 24,29% -24,47% -0,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,67% 0,33% 0,52% 1,93% 2,15% 5,58% 13,06% 8,47% 15,61% 17,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,86% 0,54% 0,83% 2,82% 2,90% 7,17% 13,67% 10,41% 12,44% 13,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,80% 29,25% 24,85% 23,78% 23,49% 25,84% 27,89% 24,67% 22,47% 27,17%
Rörelsekapital/omsättning 56,24% 53,30% 49,33% 116,72% 108,32% 111,91% 87,59% 94,59% 65,57% 58,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,04% 87,24% 88,41% 82,35% 86,84% 86,56% 78,21% 74,65% 81,57% 73,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,00% 266,27% 263,98% 617,96% 663,95% 671,05% 530,49% 371,49% 486,02% 345,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...