Visa allt om Sweden Pelagic Västervik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 428 92 710 64 550 119 446 119 196 120 370 112 445 104 234 125 108 86 329
Övrig omsättning 11 925 867 1 027 1 280 1 247 861 850 1 507 1 352 1 144
Rörelseresultat (EBIT) 1 601 -6 171 -6 781 2 073 4 316 1 455 5 570 4 887 3 293 2 233
Resultat efter finansnetto 596 -18 011 -7 522 17 299 -3 798 293 4 340 2 721 928 92
Årets resultat 1 166 -32 447 -6 747 5 599 -8 798 165 4 195 2 721 928 92
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 002 53 152 101 676 98 758 179 155 104 016 63 501 45 594 47 745 42 576
Omsättningstillgångar 769 5 452 8 465 13 912 19 500 19 783 21 167 18 043 13 877 11 896
Tillgångar 18 771 58 604 110 140 112 670 198 655 123 800 84 669 63 637 61 623 54 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 108 16 942 49 389 56 136 91 822 20 620 20 455 6 260 3 539 2 611
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 703 43 514 44 783 86 093 81 653 44 513 42 088 44 450 38 975
Kortfristiga skulder 663 18 959 17 238 11 751 20 741 21 527 19 701 15 290 13 634 12 886
Skulder och eget kapital 18 771 58 604 110 140 112 670 198 655 123 800 84 669 63 637 61 623 54 472
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 371 860 1 440 1 438 1 202 1 012 904 901 986 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 891 5 307 4 594 6 182 5 719 4 844 4 726 4 505 4 068 3 894
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 566 2 495 3 019 3 479 3 118 2 349 2 119 2 097 2 278 1 665
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 28 353 93 577 65 577 120 726 120 443 121 231 113 295 105 741 126 460 87 473
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 14 14 15 16 15 14 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 107 6 622 4 611 7 963 7 450 8 025 8 032 9 476 11 373 7 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 134 630 653 751 636 553 561 689 784 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 700 -2 770 -3 372 5 445 7 537 4 639 8 497 7 879 6 457 6 044
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,28% 43,63% -45,96% 0,21% -0,98% 7,05% 7,88% -16,68% 44,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,53% -27,71% -5,29% 16,93% -0,42% 1,82% 7,01% 7,68% 5,34% 4,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,75% -17,52% -9,03% 15,97% -0,70% 1,87% 5,28% 4,69% 2,63% 2,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,09% 16,63% 21,62% 24,19% 22,48% 21,50% 26,95% 25,15% 19,59% 23,98%
Rörelsekapital/omsättning 0,65% -14,57% -13,59% 1,81% -1,04% -1,45% 1,30% 2,64% 0,19% -1,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,47% 28,91% 44,84% 49,82% 46,22% 16,66% 24,16% 9,84% 5,74% 4,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,99% 16,09% 43,53% 84,25% 57,84% 48,56% 70,32% 71,72% 59,32% 53,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!