Visa allt om Tjärnviks Fastighets AB
Visa allt om Tjärnviks Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 620 713 790 1 019 999 589 403 366 325 417
Övrig omsättning - - - - - - 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -62 45 44 98 126 205 -132 74 6 99
Resultat efter finansnetto -88 13 2 52 85 198 -159 46 -34 53
Årets resultat -88 10 66 41 33 140 -101 32 0 46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 892 960 1 066 731 794 711 781 861 946
Omsättningstillgångar 132 156 209 250 441 427 243 256 129 223
Tillgångar 1 034 1 048 1 168 1 316 1 173 1 221 954 1 037 990 1 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 400 390 324 283 250 110 211 179 229
Obeskattade reserver 0 0 0 82 82 43 0 59 56 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 451 381 492 632 534 602 689 689 689 689
Kortfristiga skulder 272 267 287 278 274 325 155 80 67 162
Skulder och eget kapital 1 034 1 048 1 168 1 316 1 173 1 221 954 1 037 990 1 169
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 63 125 167 60 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 21 40 53 27 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 620 713 790 1 019 999 589 404 366 325 417
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 620 713 790 1 019 999 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 72 88 172 228 104 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 140 229 218 219 208 273 -62 154 91 201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,04% -9,75% -22,47% 2,00% 69,61% 46,15% 10,11% 12,62% -22,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,00% 4,29% 3,77% 7,52% 11,00% 16,95% -13,84% 7,14% 0,71% 8,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,00% 6,31% 5,57% 9,72% 12,91% 35,14% -32,75% 20,22% 2,15% 23,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,77% 100,00% 100,00% 97,06% 89,69% 90,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -22,58% -15,57% -9,87% -2,75% 16,72% 17,32% 21,84% 48,09% 19,08% 14,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,17% 38,17% 33,39% 29,48% 29,28% 23,07% 11,53% 24,54% 22,15% 25,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,81% 43,07% 58,54% 75,18% 148,54% 110,15% 156,77% 320,00% 192,54% 137,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...