Visa allt om Melker Schörling AB
Visa allt om Melker Schörling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 10 298 000 829 000 710 000 660 000 1 011 000 421 000 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 338 000 266 000 208 000 270 000
Rörelseresultat (EBIT) 10 277 000 560 000 15 021 000 8 659 000 8 008 000 7 635 000 -2 511 000 4 880 000 1 385 000 -1 002 000
Resultat efter finansnetto 10 276 000 559 000 15 012 000 8 640 000 7 951 000 7 613 000 -2 577 000 4 863 000 1 370 000 -1 021 000
Årets resultat 10 266 000 580 000 15 010 000 8 650 000 7 938 000 7 613 000 -2 569 000 4 851 000 1 361 000 -995 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 033 000 56 923 000 58 390 000 41 528 000 33 541 000 26 534 000 14 294 000 18 922 000 8 570 000 7 177 000
Omsättningstillgångar 2 427 000 1 689 000 24 000 1 000 2 000 4 000 1 936 000 18 000 2 000 7 000
Tillgångar 68 460 000 58 612 000 58 414 000 41 529 000 33 543 000 26 538 000 16 230 000 18 940 000 8 572 000 7 184 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 423 000 58 586 000 58 375 000 40 295 000 31 912 000 22 628 000 14 847 000 17 563 000 7 134 000 5 837 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 25 000 0 0 21 000 29 000 0 0
Långfristiga skulder 34 000 23 000 37 000 10 000 1 629 000 3 907 000 1 360 000 1 346 000 1 418 000 1 335 000
Kortfristiga skulder 3 000 3 000 2 000 1 199 000 2 000 3 000 2 000 2 000 20 000 12 000
Skulder och eget kapital 68 460 000 58 612 000 58 414 000 41 529 000 33 543 000 26 538 000 16 230 000 18 940 000 8 572 000 7 184 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 000 3 800 3 300 2 800 3 800 3 100 2 800 2 600 3 100 2 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 600 2 300 2 600 3 800 3 100 2 800 1 200 1 400 1 100 1 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 300 8 400 4 700 4 600 3 000 3 100 2 800 2 800 2 500 2 400
Utdelning till aktieägare 1 192 000 829 000 369 203 315 609 267 970 208 421 187 406 146 411 117 359 64 547
Omsättning 10 298 000 829 000 710 000 660 000 1 011 000 421 000 338 000 266 000 208 000 270 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 6 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 716 333 138 167 142 000 110 000 202 200 84 200 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 1 640 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 277 000 560 000 15 021 000 8 659 000 8 008 000 7 635 000 -2 511 000 4 880 000 1 385 000 -1 002 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1 142,22% 16,76% 7,58% -34,72% 140,14% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,01% 0,96% 25,71% 20,85% 23,87% 28,89% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99,82% 67,79% 2 115,63% 1 311,97% 792,09% 1 820,90% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 23,54% 203,38% 3,10% -181,52% 0,00% 0,24% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,95% 99,96% 99,93% 97,03% 95,14% 85,27% 91,48% 92,73% 83,22% 81,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80 900,00% 56 300,00% 1 200,00% 0,08% 100,00% 133,33% 96 800,00% 900,00% 10,00% 58,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...