Visa allt om Torstorps Åkeri AB
Visa allt om Torstorps Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 232 2 189 1 878 1 920 1 776 1 668 2 388 3 377 2 600 3 876
Övrig omsättning 39 93 - - 5 - 293 85 130 30
Rörelseresultat (EBIT) 173 -45 -139 58 -83 -66 -22 -161 -846 -200
Resultat efter finansnetto 97 -92 -191 13 -153 -132 -55 386 -797 -326
Årets resultat 97 -92 -36 13 7 3 2 386 -247 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 776 2 085 1 724 1 937 2 196 2 008 2 210 2 795 3 081 3 340
Omsättningstillgångar 389 276 239 199 247 498 675 365 412 364
Tillgångar 3 164 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 754 657 749 785 772 765 762 810 424 671
Obeskattade reserver 0 0 0 155 155 315 450 507 507 1 057
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 803 1 132 679 692 978 966 1 212 1 068 1 673 856
Kortfristiga skulder 607 572 536 504 539 460 462 775 889 1 120
Skulder och eget kapital 3 164 2 361 1 964 2 136 2 444 2 505 2 885 3 160 3 493 3 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 460 433 523 413 412 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 595 508 449 0 5 331 564 552 744
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 315 283 279 268 263 416 457 456 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 2 271 2 282 1 878 1 920 1 781 1 668 2 681 3 462 2 730 3 906
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 116 1 095 939 960 888 834 796 844 650 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 370 456 398 368 365 353 425 356 359 399
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 475 413 250 396 238 212 201 359 -295 516
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,96% 16,56% -2,19% 8,11% 6,47% -30,15% -29,29% 29,88% -32,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,47% -1,19% -7,08% 3,00% -3,40% -2,63% 0,31% 14,84% -18,18% -4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,75% -1,28% -7,40% 3,33% -4,67% -3,96% 0,38% 13,89% -24,42% -4,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,77% -13,52% -15,81% -15,89% -16,44% 2,28% 8,92% -12,14% -18,35% -19,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,83% 27,83% 38,14% 42,41% 36,26% 39,81% 37,91% 37,46% 22,59% 38,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,09% 48,25% 44,59% 39,48% 45,83% 108,26% 146,10% 47,10% 46,34% 32,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...