Visa allt om Elkraft Sverige AB
Visa allt om Elkraft Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 663 239 519 706 501 876 488 988 469 665 479 035 374 816 269 924 223 156 149 143
Övrig omsättning - - 35 93 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 68 084 30 298 24 937 30 674 39 067 58 978 30 655 10 400 5 229 3 649
Resultat efter finansnetto 69 846 30 235 27 314 31 952 41 303 60 920 30 127 9 459 6 496 4 201
Årets resultat 52 474 19 011 16 958 19 031 22 664 33 545 16 584 5 181 3 490 2 269
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 341 18 705 19 314 18 552 490 349 137 46 74 46
Omsättningstillgångar 340 125 282 920 261 560 249 223 253 371 227 571 194 421 93 687 85 107 55 239
Tillgångar 379 467 301 624 280 874 267 775 253 860 227 921 194 558 93 734 85 181 55 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 123 779 83 305 79 294 72 336 63 305 51 741 28 196 14 612 10 431 6 940
Obeskattade reserver 59 100 56 670 51 060 45 660 38 310 27 910 12 677 5 107 2 717 1 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 196 588 161 649 150 520 149 778 152 245 148 270 153 685 74 015 72 033 47 227
Skulder och eget kapital 379 467 301 624 280 874 267 775 253 860 227 921 194 558 93 734 85 181 55 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 456 2 130 2 109 1 986 2 568 229 4 130 1 832 1 021 812
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 862 15 501 15 710 16 048 14 422 9 451 6 631 4 618 2 776 2 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 927 7 191 6 608 6 893 5 809 3 353 3 557 2 266 1 216 928
Utdelning till aktieägare 30 000 12 000 15 000 10 000 10 000 20 000 10 000 3 000 0 0
Omsättning 663 239 519 706 501 911 489 081 469 665 479 035 374 816 269 924 223 156 149 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 35 38 44 33 23 18 13 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 18 423 14 849 13 207 11 113 14 232 20 828 20 823 20 763 31 879 18 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 818 779 695 636 778 629 884 756 835 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 277 30 532 25 200 30 853 39 189 59 021 30 669 10 428 5 259 3 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,62% 3,55% 2,64% 4,11% -1,96% 27,81% 38,86% 20,96% 49,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,12% 10,63% 9,91% 11,96% 16,29% 26,81% 15,81% 11,21% 7,72% 7,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,94% 6,17% 5,55% 6,55% 8,80% 12,76% 8,21% 3,89% 2,95% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,06% 13,09% 13,00% 14,52% 16,71% 17,22% 14,57% 9,18% 6,49% 6,94%
Rörelsekapital/omsättning 21,64% 23,33% 22,12% 20,34% 21,53% 16,55% 10,87% 7,29% 5,86% 5,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,77% 42,27% 42,41% 40,31% 36,06% 31,73% 19,29% 19,60% 14,54% 14,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,01% 175,02% 173,77% 166,39% 166,42% 153,48% 126,51% 126,58% 118,15% 116,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...