Visa allt om Ericsson Skrot & Transporter AB
Visa allt om Ericsson Skrot & Transporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 128 2 142 2 273 2 695 2 126 2 887 3 180 2 519 3 368 2 924
Övrig omsättning 184 142 14 210 45 - 197 - 128 43
Rörelseresultat (EBIT) 427 151 26 -31 23 58 -57 -47 -91 -67
Resultat efter finansnetto 360 54 -61 -164 -52 -12 -147 -159 -210 -113
Årets resultat 369 54 -61 -164 -52 -12 -147 -159 -210 -113
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 1 690 884 1 860 1 306 578 1 060 1 338 1 744 517
Omsättningstillgångar 552 519 342 458 478 536 476 404 429 553
Tillgångar 755 2 209 1 226 2 318 1 784 1 115 1 537 1 742 2 173 1 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 130 76 137 100 122 121 103 108 247
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 270 535 1 028 989 356 632 1 006 1 269 281
Kortfristiga skulder 255 808 615 1 153 694 637 784 633 796 543
Skulder och eget kapital 755 2 209 1 226 2 318 1 784 1 115 1 537 1 742 2 173 1 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 505 460 771 448 561 588 482 684 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 223 150 267 177 217 223 148 229 214
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 312 2 284 2 287 2 905 2 171 2 887 3 377 2 519 3 496 2 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 064 1 071 1 137 898 1 063 1 444 1 590 1 260 1 684 1 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 393 373 306 351 314 399 406 317 465 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 502 399 238 270 193 172 115 194 143 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,65% -5,76% -15,66% 26,76% -26,36% -9,21% 26,24% -25,21% 15,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 56,56% 6,84% 2,12% -1,34% 1,29% 5,20% -3,71% -2,70% -4,19% -6,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,07% 7,05% 1,14% -1,15% 1,08% 2,01% -1,79% -1,87% -2,70% -2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,07% 100,00% 92,34% 95,40% 83,35% 97,71% 87,11% 94,56% 87,80% 92,37%
Rörelsekapital/omsättning 13,96% -13,49% -12,01% -25,79% -10,16% -3,50% -9,69% -9,09% -10,90% 0,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,23% 5,89% 6,20% 5,91% 5,61% 10,94% 7,87% 5,91% 4,97% 23,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,67% 27,97% 30,57% 18,65% 28,96% 12,40% 22,19% 22,27% 25,50% 48,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...