Visa allt om Ingvar Gunnarsson Motorsport i Horred AB
Visa allt om Ingvar Gunnarsson Motorsport i Horred AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08
Nettoomsättning 4 642 6 126 7 833 13 300 8 649 9 089 9 161 5 015 7 277 5 503
Övrig omsättning 87 117 118 268 120 129 130 147 217 314
Rörelseresultat (EBIT) -493 -543 753 1 267 632 625 805 131 716 152
Resultat efter finansnetto -536 -576 702 1 202 568 556 751 45 603 84
Årets resultat -442 1 528 636 314 403 535 32 366 2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 * 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 572 1 753 1 945 2 145 1 948 2 074 2 220 2 398 2 570 2 800
Omsättningstillgångar 1 640 2 059 3 205 3 359 2 339 2 359 1 840 1 589 1 395 1 295
Tillgångar 3 213 3 812 5 150 5 504 4 287 4 433 4 060 3 986 - 4 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 466 1 908 2 407 2 129 1 668 1 605 1 329 894 962 660
Obeskattade reserver 0 95 679 662 332 199 200 186 186 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 875 680 770 1 046 971 1 039 1 251 1 676 1 724 2 087
Kortfristiga skulder 871 1 130 1 294 1 668 1 317 1 590 1 281 1 229 1 142 1 253
Skulder och eget kapital 3 213 3 812 5 150 5 504 4 287 4 433 4 060 3 986 - 4 095
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 *
2007-08
Löner till styrelse & VD 858 1 027 1 127 859 732 687 564 557 627 701
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 436 649 819 1 396 963 829 607 589 536 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 523 612 608 648 502 434 354 422 441 447
Utdelning till aktieägare 0 0 500 250 175 250 127 100 100 65
Omsättning 4 729 6 243 7 951 13 568 8 769 9 218 9 291 5 162 7 494 5 817
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 532 1 958 2 660 1 730 1 818 1 832 1 003 1 455 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 581 653 613 471 410 316 326 322 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -313 -351 954 1 477 838 830 1 025 350 946 391
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,22% -21,79% -41,11% 53,78% -4,84% -0,79% 82,67% -31,08% 32,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,25% -14,17% 14,66% 23,02% 14,74% 14,10% 19,83% 3,34% - 3,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,56% -8,81% 9,64% 9,53% 7,31% 6,88% 8,79% 2,65% 9,95% 2,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,41% 47,29% 58,94% 44,53% 50,95% 100,00% 36,50% 52,32% 43,89% 48,63%
Rörelsekapital/omsättning 16,57% 15,16% 24,40% 12,71% 11,82% 8,46% 6,10% 7,18% 3,48% 0,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,63% 52,00% 57,02% 47,55% 44,62% 39,51% 36,36% 25,79% - 17,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,94% 153,89% 222,95% 183,81% 160,29% 128,24% 132,16% 59,48% 94,40% 68,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...