Visa allt om LPK Scandinavia AB
Visa allt om LPK Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 75 109 686 521 633 1 947 2 337 2 891 3 156 2 658
Övrig omsättning - - - 7 1 - 4 - 13 -
Rörelseresultat (EBIT) -47 -58 28 174 84 -17 -78 -107 12 -8
Resultat efter finansnetto -48 -58 28 174 83 -16 -81 -104 13 -7
Årets resultat -41 -2 14 95 60 -16 -93 7 19 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 12 4 57
Omsättningstillgångar 261 342 457 574 276 798 577 1 161 1 095 887
Tillgångar 261 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 271 273 259 164 104 230 373 417 398
Obeskattade reserver 0 7 65 64 21 0 0 15 138 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 118 40 193 0 0
Kortfristiga skulder 31 65 120 252 91 576 312 591 544 392
Skulder och eget kapital 261 342 457 574 276 798 582 1 173 1 098 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 15 0 77 28 0 163 154 402 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 0 204 13 218 686 425 624 494 411
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 12 6 64 28 40 277 266 372 358 317
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0
Omsättning 75 109 686 528 634 1 947 2 341 2 891 3 169 2 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 109 686 521 317 649 779 964 1 052 1 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 49 380 190 163 382 331 471 486 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -47 -58 28 174 84 -11 -72 -101 23 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,19% -84,11% 31,67% -17,69% -67,49% -16,69% -19,16% -8,40% 18,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,01% -16,67% 6,35% 30,31% 31,16% -2,13% -12,89% -8,70% 1,37% -0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -62,67% -52,29% 4,23% 33,40% 13,59% -0,87% -3,21% -3,53% 0,48% -0,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 85,60% 91,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 306,67% 254,13% 49,13% 61,80% 29,23% 11,40% 11,34% 19,72% 17,46% 18,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,12% 80,84% 70,83% 53,34% 65,03% 13,03% 39,52% 32,72% 47,03% 53,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 841,94% 526,15% 380,83% 227,78% 303,30% 138,54% 184,94% 196,45% 201,29% 226,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...