Visa allt om Norden Bygg i Norrköping AB
Visa allt om Norden Bygg i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 246 15 667 10 109 10 737 8 133 2 617 217 122 277 357
Övrig omsättning 252 224 147 - - - - 17 1 398 -
Rörelseresultat (EBIT) 431 237 472 108 287 231 -216 -530 810 196
Resultat efter finansnetto 420 225 464 84 282 231 -217 -564 805 192
Årets resultat 324 176 351 57 170 231 -217 -296 405 146
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 30 37 50 63 0 18 128 384 322
Omsättningstillgångar 2 659 2 828 2 427 2 402 1 735 884 382 532 774 187
Tillgångar 2 739 2 858 2 464 2 452 1 798 884 400 660 1 158 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 054 1 030 853 502 445 402 71 288 584 178
Obeskattade reserver 61 61 61 61 61 0 0 0 265 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Kortfristiga skulder 1 624 1 767 1 549 1 888 1 292 482 329 372 309 132
Skulder och eget kapital 2 739 2 858 2 464 2 452 1 798 884 400 660 1 158 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 80 60 0 0 109 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 60
Löner till övriga anställda 2 174 1 767 995 505 529 153 0 0 181 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 778 633 404 155 191 67 0 0 92 19
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 127 0 0 0 0
Omsättning 13 498 15 891 10 256 10 737 8 133 2 617 217 139 1 675 357
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 4 2 2 2 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 892 2 611 2 527 5 369 4 067 1 309 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 427 406 351 331 405 141 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 451 239 485 121 289 231 -216 -453 882 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,45% 54,98% -5,85% 32,02% 210,78% 1 105,99% 77,87% -55,96% -22,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,74% 8,29% 19,16% 4,40% 15,96% 26,13% -54,00% -85,15% 69,95% 38,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,25% 1,51% 4,67% 1,01% 3,53% 8,83% -99,54% -460,66% 292,42% 54,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,45% 23,16% 28,64% 17,76% 27,19% 37,87% 96,31% 84,43% 71,48% 98,88%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 6,77% 8,69% 4,79% 5,45% 15,36% 24,42% 131,15% 167,87% 15,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,22% 37,70% 36,55% 22,31% 27,25% 45,48% 17,75% 43,64% 66,91% 38,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,80% 129,54% 122,85% 127,22% 134,29% 183,40% 51,37% 83,60% 145,63% 37,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...