Visa allt om Varbergs Byggkonsult Aktiebolag
Visa allt om Varbergs Byggkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 839 989 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 224 208 228 216 304 451 417 159 447
Resultat efter finansnetto 74 224 209 232 218 313 455 417 164 459
Årets resultat 41 163 98 116 99 151 319 293 102 320
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 12 17 25 66 51 65 6 11 17
Omsättningstillgångar 903 1 084 1 060 1 033 958 986 916 757 585 721
Tillgångar 915 1 096 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 584 702 700 762 802 873 852 661 518 535
Obeskattade reserver 297 297 301 234 166 101 10 3 4 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Kortfristiga skulder 16 78 59 44 39 46 101 82 56 178
Skulder och eget kapital 915 1 096 1 077 1 058 1 024 1 038 981 764 596 738
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 264 249 252 197
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 315 315 312 280 267 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 57 41 41 38 40 62 38 32 26
Utdelning till aktieägare 172 160 160 160 156 170 130 128 150 120
Omsättning 839 989 1 003 1 093 1 022 1 108 1 245 1 246 948 1 127
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 420 495 502 547 511 554 623 623 474 564
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 197 192 190 192 171 171 163 164 156 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 75 228 222 241 229 317 461 422 165 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,17% -1,40% -8,23% 6,95% -7,76% -11,00% -0,08% 31,43% -15,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,09% 20,44% 19,50% 21,93% 21,29% 30,06% 46,38% 54,58% 27,35% 62,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,82% 22,65% 20,94% 21,23% 21,33% 28,16% 36,55% 33,47% 17,19% 40,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,72% 101,72% 99,80% 90,48% 89,92% 84,84% 65,46% 54,17% 55,80% 48,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,14% 85,19% 86,79% 89,27% 90,27% 91,28% 87,60% 86,81% 87,40% 73,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 643,75% 1 389,74% 1 796,61% 2 347,73% 2 456,41% 2 143,48% 905,94% 919,51% 1 033,93% 402,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...