Visa allt om NötCenter Viken AB
Visa allt om NötCenter Viken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 388 30 445 35 205 33 326 28 295 25 566 26 743 29 561 30 167 27 045
Övrig omsättning 3 439 2 431 3 458 3 355 3 356 2 694 10 854 3 252 2 991 2 994
Rörelseresultat (EBIT) -3 448 -607 2 699 -3 364 -4 680 -4 335 3 542 2 026 2 739 1 323
Resultat efter finansnetto -3 913 -885 2 036 -4 536 -5 786 -5 427 2 548 422 84 -689
Årets resultat 195 235 643 16 283 -5 786 -5 413 2 542 451 55 -689
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 187 31 605 33 165 34 538 38 030 41 982 45 649 49 973 50 034 40 217
Omsättningstillgångar 13 949 16 435 14 271 14 717 14 176 17 224 15 253 17 235 17 606 15 066
Tillgångar 44 136 48 040 47 436 49 255 52 206 59 206 60 902 67 208 67 640 55 283
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 470 24 275 24 040 23 397 7 114 5 900 7 813 5 271 4 820 4 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 666 23 765 23 396 25 858 45 092 53 306 53 089 61 937 62 820 50 518
Skulder och eget kapital 44 136 48 040 47 436 49 255 52 206 59 206 60 902 67 208 67 640 55 283
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 175 864 659 504 500 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 4 678 4 844 5 502 4 737 4 182 4 642 5 072 4 326 3 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 554 1 419 1 748 1 356 1 471 1 735 2 097 1 747 1 596
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 827 32 876 38 663 36 681 31 651 28 260 37 597 32 813 33 158 30 039
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 14 16 18 16 14 12 12 13 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 299 2 175 2 200 1 851 1 768 1 826 2 229 2 463 2 321 1 591
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 763 452 400 406 396 472 580 629 509 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -766 2 018 5 625 1 791 -97 269 9 892 5 219 5 983 4 548
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,33% -13,52% 5,64% 17,78% 10,67% -4,40% -9,53% -2,01% 11,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,51% -0,78% 6,30% -6,66% -8,76% -7,13% 5,93% 3,12% 4,15% 2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,56% -1,24% 8,49% -9,85% -16,17% -16,50% 13,50% 7,09% 9,31% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,92% 34,58% 40,58% 37,44% 30,02% 35,15% 38,29% 44,58% 45,67% 42,16%
Rörelsekapital/omsättning -21,67% -24,08% -25,92% -33,43% -109,26% -141,13% -141,48% -151,22% -149,88% -131,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,44% 50,53% 50,68% 47,50% 13,63% 9,97% 12,83% 7,84% 7,13% 8,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,49% 20,50% 13,50% 14,00% 7,73% 13,17% 9,83% 9,60% 9,76% 8,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...