Visa allt om Mekonomen Falun Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 13 017 24 822 24 164 24 290 22 913 22 490 22 056 22 147 22 740 19 673
Övrig omsättning 307 846 761 745 730 785 706 675 356 111
Rörelseresultat (EBIT) -285 264 271 1 180 573 869 816 972 1 594 2 457
Resultat efter finansnetto -329 225 235 1 145 551 852 818 972 1 608 2 458
Årets resultat 0 0 0 0 -25 9 26 5 1 089 2 110
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 269 334 401 494 583 612 762 861 355
Omsättningstillgångar 348 7 101 6 929 5 634 5 161 4 783 5 222 5 567 4 636 5 016
Tillgångar 348 7 370 7 263 6 035 5 654 5 366 5 833 6 329 5 497 5 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 120 120 145 1 444 1 418 1 413 2 625
Obeskattade reserver 0 145 169 204 235 203 191 187 230 60
Avsättningar (tkr) 0 23 10 11 12 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 228 7 080 6 964 5 700 5 287 5 018 4 198 4 724 3 853 2 686
Skulder och eget kapital 348 7 370 7 263 6 035 5 654 5 366 5 833 6 329 5 497 5 370
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 112
Löner till övriga anställda - - - - 2 752 2 481 2 407 2 363 2 462 1 499
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 887 851 710 738 923 782
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 20 0 0 0 2 300
Omsättning 13 324 25 668 24 925 25 035 23 643 23 275 22 762 22 822 23 096 19 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 9 9 8 8 4 5 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 603 2 758 2 685 3 036 2 864 5 623 4 411 2 768 2 843 3 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 457 406 419 466 851 641 399 430 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -254 356 399 1 322 713 1 020 961 1 198 1 754 2 607
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,56% 2,72% -0,52% 6,01% 1,88% 1,97% -0,41% -2,61% 15,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -81,90% 3,60% 3,73% 19,59% 10,17% 16,36% 14,13% 15,39% 29,25% 45,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,19% 1,07% 1,12% 4,87% 2,51% 3,90% 3,74% 4,40% 7,07% 12,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,06% 29,41% 29,71% 29,12% 30,10% 100,00% 29,66% 30,42% 32,28% 35,18%
Rörelsekapital/omsättning 0,92% 0,08% -0,14% -0,27% -0,55% -1,04% 4,64% 3,81% 3,44% 11,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,48% 3,16% 3,47% 4,63% 5,36% 5,65% 27,31% 24,58% 28,79% 49,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,63% 32,44% 34,41% 38,46% 42,39% 44,46% 73,42% 74,34% 69,53% 136,82%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...