Visa allt om El o Styr i Norr AB
Visa allt om El o Styr i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 259 209 158 403 1 489 1 837 2 246 2 218 3 508 3 353
Övrig omsättning 3 - 29 42 46 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 101 75 58 13 59 -78 -166 276 115
Resultat efter finansnetto 189 145 115 284 160 -8 10 88 -155 152
Årets resultat 110 89 126 310 171 -71 95 219 -252 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 944 797 802 806 678 161 127 141 197 189
Omsättningstillgångar 1 115 1 146 1 097 1 048 1 212 1 612 1 956 1 925 1 964 2 154
Tillgångar 2 059 1 943 1 898 1 854 1 890 1 773 2 083 2 065 2 161 2 344
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 749 1 689 1 650 1 564 1 294 1 173 1 323 1 278 1 110 1 412
Obeskattade reserver 249 202 172 220 283 313 279 374 507 428
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 60 52 76 71 313 287 480 413 544 504
Skulder och eget kapital 2 059 1 943 1 898 1 854 1 890 1 773 2 083 2 065 2 161 2 344
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 21 27 109 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 23 39 167 883 854 1 173 1 240 1 388 1 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 8 1 67 296 288 421 426 529 440
Utdelning till aktieägare 50 50 50 40 40 50 80 50 50 50
Omsättning 262 209 187 445 1 535 1 837 2 246 2 218 3 508 3 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 4 4 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 259 209 158 202 372 459 449 444 585 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 36 46 121 300 295 333 349 352 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 106 80 63 43 96 -41 -110 338 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,92% 32,28% -60,79% -72,93% -18,94% -18,21% 1,26% -36,77% 4,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,18% 7,46% 6,11% 15,86% 8,47% 7,73% 0,53% 4,31% 14,58% 6,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,97% 69,38% 73,42% 72,95% 10,75% 7,46% 0,49% 4,01% 8,98% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,18% 84,69% 86,08% 88,09% 92,61% 86,23% 82,99% 86,43% 79,87% 71,46%
Rörelsekapital/omsättning 407,34% 523,44% 646,20% 242,43% 60,38% 72,13% 65,72% 68,17% 40,48% 49,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,38% 95,04% 94,00% 93,61% 79,50% 79,17% 73,39% 75,24% 68,26% 73,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 851,67% 2 196,15% 1 438,16% 1 470,42% 385,62% 559,93% 406,46% 464,89% 359,74% 426,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...