Visa allt om Nordströms Entreprenad & Fastighet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 1 633 1 805 1 726 508 569 923 1 017 17 911 30 432 30 239
Övrig omsättning 11 49 6 0 98 209 200 5 638 68 73
Rörelseresultat (EBIT) 9 221 583 -121 -173 111 -239 2 322 893 1 012
Resultat efter finansnetto -33 220 558 -147 -188 88 -311 2 291 900 1 003
Årets resultat 1 346 452 8 59 205 4 923 564 575
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 825 2 835 3 013 3 047 2 987 3 455 3 870 4 195 1 646 1 866
Omsättningstillgångar 434 908 1 633 1 120 2 600 3 316 3 620 5 835 12 354 10 443
Tillgångar 3 259 3 743 4 646 4 167 5 588 6 771 7 491 10 031 14 000 12 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 203 1 202 855 404 396 1 413 2 708 4 705 3 781 4 718
Obeskattade reserver 648 683 909 932 1 090 1 353 1 530 1 846 741 613
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 105 2 679 3 842 3 743 2 958 385 251 110
Kortfristiga skulder 1 408 1 858 1 777 153 260 262 295 3 095 9 227 6 869
Skulder och eget kapital 3 259 3 743 4 646 4 167 5 588 6 771 7 491 10 031 14 000 12 309
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - 0 14 8 035 12 138 12 063
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - 0 53 2 992 4 429 4 330
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 1 500
Omsättning 1 644 1 854 1 732 508 667 1 132 1 217 23 549 30 500 30 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 0 0 0 0 23 31 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 817 903 1 726 - - - - 779 982 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 407 328 - - - - 488 545 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 311 468 816 96 22 366 62 2 600 1 189 1 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,53% 4,58% 239,76% -10,72% -38,35% -9,24% -94,32% -41,14% 0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% 5,90% 12,55% -2,90% -3,06% 1,64% -2,55% 23,37% 6,62% 8,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,55% 12,24% 33,78% -23,82% -30,05% 12,03% -18,78% 13,09% 3,05% 3,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 97,45% 89,57% 75,40% 70,31% 92,13% 56,42% 66,53% 70,88%
Rörelsekapital/omsättning -59,64% -52,63% -8,34% 190,35% 411,25% 330,88% 326,94% 15,30% 10,28% 11,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,42% 46,35% 33,66% 27,14% 22,30% 36,45% 52,08% 61,26% 30,91% 42,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,82% 48,87% 91,90% 732,03% 1 000,00% 1 265,65% 1 227,12% 188,53% 132,95% 148,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!